اسلام در اندیشۀ امام خمینی (س) دینی است جهان شمول که سیطره و قدرتش بر سرتاسر آفاق و‏‎ ‎‏اقالیم عالم سایه گسترده است و مکتبی است حیات بخش و انسان ساز؛ اندیشه و کلام امام ملهم‏‎ ‎‏از قرآن و منبعث از کلام انبیا و اولیا و ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ و مطابق با تعالیم عالیه اسلام و در‏‎ ‎‏جهت نیاز روحی افکار عمومی و وحدت جامعۀ اسلامی با بیانی ساده مطرح گردیده است.‏

‏‏امام خمینی با بینش وسیع خود منادی اسلام زنده و پویا در اندیشه و عمل است و پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی مهمترین حاصل سالها تلاش فکری و جهادی ایشان در عرصۀ احیای دین و‏‎ ‎‏اصلاح جامعه بود که از حیث عمق، گستردگی و آثار با هیچ کدام از نهضتهای صد سالۀ اخیر قابل‏‎ ‎‏مقایسه نیست. انقلاب اسلامی امام و امت که بساط طاغوت و شیاطین کفر را درهم ریخت، در‏‎ ‎‏دایرۀ یک حرکت تاریخی کور محدود نمی شود، بلکه مشمول قلمرو وسیعی است به گستردگی‏‎ ‎‏پیام اسلام و رسالت انبیای عظام و اولیای کرام.‏

‏‏اسلامی که امام معرف آن است منشا تحول فرد و اجتماع است و جهان اسلام اکنون در‏‎ ‎‏وضعیتی به سر می برد که طعم تلخ نفاق و اختناق را از سوی دشمنان داخلی و خارجی چشیده‏‎ ‎‏است؛ از این رو، وظیفه دارد غبار یاس و بدبینی و عقب ماندگی و واپسگرایی و کج اندیشی را از چهرۀ تابناک و نورانی خود بزداید و این امر عظیم حیاتی جز با تحکیم مبانی وحدت مسلمانان‏‎ ‎‏میسر نخواهد شد. در این راستا، همیاری دول اسلامی در تثبیت موقعیت استراتژیک اسلام و در‏‎ ‎‏پیشبرد و تعمیم و تامین علایق مشترک یکدیگر، نیازی است محسوس و ملموس. برگزاری‏‎ ‎‏کنفرانس سران کشورهای اسلامی و اجتماع عظیم امت اسلامی در مراسم حج بیت الله الحرام دو‏‎ ‎‏نمونه از جلوه های روشن اتحاد دول و ملل اسلامی است.‏

‏‏بر این اساس تفکر و اندیشۀ امام بدون تردید تاثیر بسزایی در بیداری و وحدت مسلمانان‏‎ ‎‏جهان داشته است. بدین ترتیب جهان اسلام در عصر حاضر وامدار امام خمینی(س) و آرمانهای‏‎ ‎‏والای اوست و هم اوست که اسلام ناب محمدی را ـ به تعبیر زیبای خود مقابل اسلام امریکایی‏‎ ‎‏قرار داده است و هم اوست که منادی ارتباط وثیق میان دین و سیاست و فرا خوانندۀ مردم‏‎ ‎‏مسلمان برای استقرار حکومت اسلامی است.‏

‏‏هر چند مسائل جهان اسلام از حیث فرهنگ، اقتصاد، تمدن و سیاست شمولی گسترده دارد‏‎ ‎‏اما:‏

‏‏ ‏آب دریا را اگر نتوان کشید‏

هم به قدر تشنگی باید چشید

 

تبیان "جهان اسلام از دیدگاه ‏‏امام خمینی(س)،مجموعه فیشهای موضوعی از آثار امام(س) است که در پنج فصل ذیل تنظیم شده است:

  1. وضعیت جهان اسلام
  2. اصول کلی در روابط با کشورها بر مبنای روابط برادرانه، حسنه و‏‎ ‎‏مسالمت آمیز و همچنین موضع انقلاب اسلامی در مورد مسالۀ اسرائیل و رابطۀ‏‎ ‎‏انقلاب با نهضتهای اسلامی
  3. تشکلهای جهان‏‎ ‎‏اسلام و مبانی اندیشۀ اسلامی
  4. روابط جمهوری اسلامی با کشورهای‏‎ ‎‏مسلمان

 

. انتهای پیام /*