ملت ما را شما تروریست می دانید؟ تشخیص شما در مسائل‌‎ ‌‏سیاسی هم همینطور است که ملت ما را تروریست بدانید؟! شما مطمئن باشید که ملت ما‌‎ ‌‏مسلم است و مسلم تروریست نیست

صحیفه جلد 11 ص 77

. انتهای پیام /*