‌‏معلم و دانشجو محصور به معلمهای دانشگاهها یا دبیرستانها یا سایر‌‎ ‌‏جاها نیست و دانشجو هم محصور نیست به همانهایی که دانشگاه‌‎ ‌‏می روند. عالَم یک دانشگاهی است و انبیا و اولیا و تربیت شده های آنها‌‎ ‌‏معلّم هستند و سایر بشر دانشجو و باید دانشجو باشند. عالَم باید، تمام‌‎ ‌‏دنیا باید دو طبقه داشته باشد: یک طبقه معلّم و استاد و یک طبقه‏
دانشجو و متعلّم. وظیفۀ معلّم هدایت جامعه است به سوی الله و وظیفۀ‌‎ ‌‏دانشجو تعلّم.

صحیفه امام جلد 13 ص 172

. انتهای پیام /*