پرتال امام خمینی(ره): کتاب امام خمینی(ره) و مساله آزادی چهارمین اثر شریف لک‌زایی مدیرگروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره آزادی است که توسط نشر عروج و با همکاری مرکز فرهنگی و دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی جهاد دانشگاهی (۱۳۹۷) چاپ و منتشر شده است.

فصل نخست مجموعه حاضر با عنوان اختیار، آزادی و کرامت انسان به مباحث بنیادینی در زمینه سه موضوع مذکور میپردازد. نگارنده در فصل مذکور با  این مفروش بحث را پیش خواهد برد که انسان دارای کرامت ذاتی است و این کرامت، که دارای سطوح و مراتبی است، با توجه به بهرهمندی و استفاده از عنصر اختیار و آزادی، بروز و ظهور و تحقق و عینیت مییابد.

در فصل دوم، مناسبات آزادی و امنیت بررسی شده  و به سه نگره در این زمینه اشاره شده است: تقدم امنیت بر آزادی، تقدم آزادی بر امنیت و تعامل آزادی و امنیت.

در فصل سوم آزادی و مشارکت سیاسی به این موضوع نسبتاً مهم پرداخته  شده است.

فصل چهارم با عنوان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیتها درصدد است با نگاهی پسینی و درجه دوم، پارهای از مباحث را که درباره اقلیت ها است در اندیشه امام خمینی طرح و بررسی نماید.

نگارنده در فصل پنجم، با تبیین سه الگوی نظری نظام آزادی مطبوعات به بررسی این مسأله در اندیشه  سیاسی امام خمینی پرداخته است.

بخش نهایی این مجموعه که به منظور جمعبندی مباحث حاضر تدوین شده است با مروری غیر مستقی به آنچه در فصول گذشته آمده است به نوعی جایگاه آزادی را در اندیشه امام خمینی به عنوان یک حکیم حکمت متعالیه روشن سازد و طرحی نو برای مباحث آتی در باب اندیشه سیاسی ایشان ارائه دهد. علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، منشورات موسسه را تهیه کنند.

مشخصات اثر:

فصل اول، اختیار، آزادی و کرامت

انسان شناسی

کرامت انسان

مسأله اختیار

مفهوم آزادی

فصل دوم، آزادی و امنیت

مقدمه: نگره ها در مناسبات آزادی و امنیت

چیستی امنیت

آزادی و امنیت شخصی

آزادی و امنیت اقتصادی

آزادی و امنیت فرهنگی

فصل سوم، آزادی و مشارکت سیاسی

آزادی حق تعیین سرنوشت

آزادی حق انتخاب کردن

آزادی حق نظارت و انتقاد

آزادی حق مخالفت و اعتراض

آزادی حق انتخاب شدن


. انتهای پیام /*