ما تا آخر عمر علیه دولت آمریکا مبارزه می کنیم و تا آن را به جایش ننشانیم و دستش را از منطقه کوتاه نکنیم، و به تمام مبارزان راه آزادی کمک نکنیم تا آنها را شکست دهند و خود مردم ایران سرنوشت خویش را به دست نگیرند، از پای نمی نشینیم.

پیام خطاب به ملت ایران _ ۲۰ اسفند ۱۳۵۸

صحیفه امام . جلد ۱۲ . صفحه ۱۷۵

. انتهای پیام /*