وقتی یک ملت همه شان‏‎ ‎‏قیام کردند و همه هم نظرشان خدا بود، این ملت پیش می برد؛ برای اینکه خوف از مرگ‏‎ ‎‏ندارد، الهی است. کسانی که الهی هستند خوف ندارند از هیچ چیز؛ از خدا می ترسند و‏‎ ‎‏دنبال اینکه احکام خدا را در کشورشان ایجاد کنند و متحقق کنند بپا خاستند

. انتهای پیام /*