آنچه میزان سعادت است‏‎ ‎‏همین است که انسان مؤمن باشد و صبر داشته باشد و دیگران را به صبر وادار کند و حق‏‎ ‎‏بگوید و دیگران را به حق گفتن وادار کند. وقتی ایمان دارید و صبر دارید و دیگران را به‏‎ ‎‏صبر وادار می کنید و به حق وادار می کنید، شما سعادتمندید.

صحیفه امام، جلد 7، ص 301

. انتهای پیام /*