قم، 1340_ اجازه نامه به آقای علی اصغر معصومی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 1، ص 64

***

نجف اشرف، 1345_ نامه به آقای رضا حجتی جهت لزوم ارسال وجوه به نجف

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 89

***

نجف اشرف، 1345_ رسید وصول وجه به آقای حاج علی اکبرزاده

ر.ک صحیفه امام؛ ج 2، ص 90

***

قم، 1358_ حکم انتصاب آقای سید حسین موسوی تبریزی به سمت قاضی شرع در تبریز و ارومیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 365

***

قم، 1358_ حکم لزوم بازگشت آقای محمد باقر غروی به قصر شیرین

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 366

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع هیأت بحرینی و روحانیون کردستان (توطئه علیه نهضت اسلامی)

اهم بیانات:

آنچه که الآن به نظر من اهمیت دارد و اهمیت حیاتی دارد، یعنی حیات اسلام به آن‏‎ ‎‏بستگی دارد، این است که از حالا به بعد ما چه بکنیم، تکلیف حالا را معیّن کنیم. آنچه که‏‎ ‎‏گذشت، گذشت؛ و ـ بحمدالله به خیر گذشت. ما چه بکنیم. که از این به بعد هم به خیر‏‎ ‎‏بگذرد؛ به نفع اسلام بگذرد. آن که الآن ما را تهدید می کند و موجب نگرانی است، و‏‎ ‎‏نگرانی اش بیشتر از نگرانی ای است که سابق داشتیم راجع به مبارزه با طاغوت، این است‏‎ ‎‏که الآن یک قشرهایی هستند، یک اشخاصی در بین ملت هستند، که اینها می خواهند این‏‎ ‎‏نهضت اسلامی را با اینکه اسلامی است، بد نمایش بدهند. یعنی مکتب ما را یک طوری‏‎ ‎‏نمایش بدهند به دنیا که این مکتب اسلامی هم مثل همین مکاتب دیگر و مثل همین‏‎ ‎‏رژیمهای فاسد دیگر است؛ منتها آن وقت قدرت دست یک طایفه ای بود و کارهای‏‎ ‎‏خلاف می کردند؛ حالا دست یک طایفۀ دیگر آمده ولی همان کارها را می کنند.‏

گر ما الآن یک‏‎ ‎‏اعمالی به جا بیاوریم، ارتکاب یک کارهایی بکنیم که برخلاف موازین شرعیه باشد،‏‎ ‎‏برخلاف موازین عدالت باشد، مثلاً فرض کنید که جوانی از ما برخلاف موازین یک‏‎ ‎‏تعدی به غیر بکند، یک جوان که به عنوان پاسبان اسلام است بریزد در خانۀ یک کسی و‏‎ ‎‏یک کار زشتی بکند، امروز این را دیگر پای این شخص حساب نمی کنند، می گویند‏‎ ‎‏پاسدار اسلام هم اینطوری است؛

اگر به پای شخص حساب می شد و مکتب‏ ‎‏محفوظ می ماند و نسبت به اسلام نمی دادند، خیلی اشکال نبود. آدم فاسد در عالَم خیلی‏‎ ‎‏هست. آدم مخالف با موازین عمل کن زیاد است. اما اگر ما خودمان را پاسدار اسلام‏‎ ‎‏بدانیم، ما که در لباس روحانیت هستیم، این صف، و شما که پاسداران اسلام هستید ـ و‏‎ ‎‏همه مان ان شاءالله پاسداران اسلام باشیم ـ اگر امروز از ما، از این طبقه، و از شما و این طبقه‏‎ ‎‏و از آقایان و آن طبقه اگر امروز یک خلافی صادر بشود، اشخاصی با قلمهای زهرآلود‏‎ ‎‏چشمها را دوخته اند که یک چیزی پیدا بکنند برَش یک هزار تا اضافه بکنند و به اسلام‏‎ ‎‏نسبت بدهند؛ نه به شما، نه به من.

به وظایف پاسداری عمل بکنید. و آن این است که خودتان پاسدار‏‎ ‎‏خودتان هم باشید. این جنود ابلیسی که به باطن انسان هجوم می کنند، پاسداری کنید‏‎ ‎‏نگذارید؛ ردشان کنید؛ طردشان کنید؛ نگذارید که وسوسه بکنند شیاطین، و خدای‏‎ ‎‏نخواسته یک عملی از شما صادر بشود که اجر شما را از بین ببرد. شما خیلی اجر دارید‏‎ ‎‏پیش خدا؛ نگذارید این از بین برود.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 367 – 373

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع جامعه ورزشکاران باستانی مشهد (تقویت قوای روحانی)

نکته مهم:

همان طوری که با ورزش قوّت جسمانی خودتان را تقویت می کنید،‏‎ ‎‏قوای روحانی تان را هم تهیه و تقویت کنید. همان طوری که کوشش می کنید که جسمتان‏‎ ‎‏قوی باشد، کوشش کنید که روحتان قوی باشد. آن قوّت روح و قوّت ایمان بود که شما را‏‎ ‎‏غلبه داد بر جنود شیطانی و بر طاغوت؛ و باید آن قوّت ایمان و قوّت باطنی، شما را غلبه‏‎ ‎‏بدهد بر جنود شیطانی که در باطن انسان، انسان را می خواهد اغوا کند. اصلاح کنید حال‏‎ ‎‏خودتان را، همان طوری که تقویت می کنید جسم خودتان را.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 374 - 375

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع جوانان اصفهان (دشمنان و ایجاد موانع در راه انقلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 376 - 377

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع پرسنل کمیته انقلاب اسلامی منطقه تهران (مسئولیت مسئولان)

نکته مهم:

شما آقایان که الآن پاسدار انقلاب هستید، یعنی «انقلاب اسلامی»، همان طوری که از‏‎ ‎‏انقلاب پاسداری می کنید، تکلیف بالاتر این است که از اسلام پاسداری بکنید؛ و آن به‏‎ ‎‏این است که از خودتان پاسداری بکنید. از هواهای نفسانی خودتان، از شهوات خودتان،‏‎ ‎‏از میلهایی که میلهایی است که در هر انسانی هست و میل شیطانی است، از اینها پاسداری‏‎ ‎‏کنید؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 378 - 382

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع بانوان سواحل جنوب (دستاوردهای انقلاب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 383 - 385

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران (خطری که اسلام را تهدید می کند)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 386 - 393

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد (مواد مخدر)

نکته مهم:

اینها می خواستند که هر قوه ای که احتمال بدهند که در مقابل اجانب بایستد و اربابها‏‎ ‎‏بایستد و هر فکری را که احتمال بدهند که این فکر در مقابل آنهاست، اگر بتوانند فکر را‏ ‎‏از او بگیرند. فکر را چه طور بگیرند؟ به اعتیاد به مشروبات، به اعتیاد به هروئین و امثال‏‎ ‎‏این مخدرات که فکر انسان را می گیرد؛ انسان را از میان تهی می کند، مراکز فحشایی که‏‎ ‎‏سرتاسر مملکت بود، مراکز فسادی که سرتاسر مملکت بود، خوب، این هم جوانها را‏‎ ‎‏مشغول می کرد به یک امور شهوانی که بکلی افکار را از دستشان می گرفت. این یک‏‎ ‎‏برنامه بود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 394 - 399

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع دانشجویان عشایر فارس و کهکیلویه (محرومیت، میراث پهلوی)

نکته مهم:

ایرانی که همه چیزش را بردند و خوردند و مانده است‏‎ ‎‏یک خرابه ای که نه اقتصاد صحیح دارد و نه فرهنگ صحیح دارد و نه ژاندارمری صحیح‏‎ ‎‏دارد و نه ارتش صحیح دارد و نه هیچ چیز، الآن هم آنکه اداره می کند مملکت را، خود‏‎ ‎‏مردم هستند که حفظ نظام و نظم را می کنند، شما تصور می کنید که بشود، امکان داشته‏‎ ‎‏باشد که فوراً این کارها همه درست بشود؟ همۀ چیزها یکدفعه صحیح بشود؟ یا مسئله ای‏‎ ‎‏است که همۀ ما باید دست به هم بدهیم، دولت و ملت، و این خرابه را بسازیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 400 - 406

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع گروهی از پاسداران مشهد (حیثیت اسلام)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 8، ص 407 - 410

 ***

جماران، 1360_ پیام تشکر به رئیس جمهور لیبی (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 33

***

جماران، 1360_ پیام تشکر به آقای یاسر عرفات (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 34

***

جماران، 1360_ حکم انتصاب آقای سید موسی نامجو به عضویت در شورای عالی دفاع

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 35

***

جماران، 1361_ پیام به شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت تبلیغات در داخل و خارج از کشور)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 16، ص 370 - 371

 ***

. انتهای پیام /*