قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع صاحبان صنایع و بازاریان (تغییر شیوه کارِ صاحبان کارخانه ها)

نکته مهم:

این معنا در امروز دیگر عملی نیست که یک دسته ای آن بالاها باشند و همۀ چیزهایی‏‎ ‎‏را که بخواهند، به طور اعلی تحقق پیدا بکند؛ پارکها و اتومبیل ها و بساط. یک دسته هم‏‎ ‎‏این زاغه نشین ها باشند که اطراف تهران اند، و می بینید آنها را. این نمی شود، این نه منطق‏‎ ‎‏اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد، نه صحیح است. و اگر خدای نخواسته اینها‏‎ ‎‏صدایشان درآید، دیگر قابل خاموشی نیست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۴۶۸ - ۴۷۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (وحدت کلمه)

اهم بیانات:

در ظرف دو ماه، سه ماه که از پیروزی شما گذشته است، و همه دیدید در پناه‏‎ ‎‏وحدت کلمه و در پناه قدرت اسلام این پیروزی را تحصیل کردید و رمز پیروزی شما‏‎ ‎‏ایمان و وحدت کلمه بود، در ظرف یکی ـ دو ماه قریب صد گروه با اسمهای مختلف‏‎ ‎‏اظهار وجود کردند. یعنی آن انسجامی که ملت به هم پیدا کرد و آن وحدتی که ملت پیدا‏‎ ‎‏کرد، و اجانب احساس کردند که با وحدت کلمۀ ملت و با قدرت ایمان، هیچ قدرتی‏‎ ‎‏نمی تواند مقابله کند با این قدرت، در صدد برآمدند این قدرت را تضعیف کنند؛ هم‏‎ ‎‏قدرت اسلامی را؛ و هم وحدت کلمه را. زحمتهای چندین ساله ای که برای انسجام‏‎ ‎‏گروههای مختلف و برای وحدت کلمه بود، اجانب در صدد بر آمدند که به هدر بدهند‏‎ ‎‏این زحمتها را و با دستهای ناپاک خودشان و با بی توجهی به بسیاری از اشخاصی که‏‎ ‎‏ادعای همه چیز می کنند، این زحمتها نزدیک است به هدر برود. ما گروههای مختلف را‏‎ ‎‏مجتمع کردیم و این سد را شکستیم و الآن گروههای مختلف، حدود صد گروه، تا کنون‏‎ ‎‏اظهار وجود کرده اند! و این اظهار وجود منتهی به معدومیت همه خواهد شد.‏

ای احزاب مختلف، ای گروههای مختلف! اگر شما برای کشور خودتان‏‎ ‎‏دلسوز هستید و برای ملتتان دلسوز هستید، باید بدانید که این ایجاد گروههای‏‎ ‎‏مختلف برای ملت سم قاتل است و کشور شما را باز به حال اول خدای‏‎ ‎‏نخواسته برمی گرداند.

ملت ایران، بانوان محترم، برادران محترم، به داد اسلام برسید! اسلام امروز امانت‏‎ ‎‏است در دست شما؛ خیانت نکنید به این امانت. روحانی، دانشگاهی، بازرگان، دهقان،‏‎ ‎‏کارگر، شهری، دهاتی، عشایر، اسلام امروز در خطر است؛ نه ما. خطر برای ما بود،‏‎ ‎‏اشکال نبود.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۴۷۶ - ۴۸۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع روحانیون، پرسنل کمیته و سپاه (وظایف روحانیون و پاسداران)

اهم بیانات:

دشمنها الآن دنبال این هستند که مکتب ما را به تباهی‏‎ ‎‏بکشند؛ برای اینکه آنی که از آن می ترسند این است. دشمنهای ما از من و شما‏‎ ‎‏نمی ترسند، از مکتب ما می ترسند. آنها که خودشان را شکست خورده می دانند، شکست‏‎ ‎‏خورده از من و شما نمی دانند؛ شکست خورده از ایمان شما می دانند. آنها فهمیدند،‏‎ ‎‏لمس کردند که یک دسته ای با قدرت «الله اکبر»، بر آنها غلبه کردند، اینها این قدرت را‏‎ ‎‏می خواهند از شما بگیرند، و شما حفظش کنید.

باید همه بیدار بشویم، همه توجه بکنیم، هم اصلاح کنیم خودمان را که خدای‏‎ ‎‏نخواسته تخلّف نکنیم؛ و هم توجه کنیم به اینکه اگر یکی تخلف کرد جلویش را بگیریم،‏‎ ‎‏نه با داد و دعوا؛ گفتن با ملایمت. اگر یک کسی یک کار خلافی کرد و صد نفر آدم با‏‎ ‎‏ملایمت سلام کرد، تعارف کرد، ... آن کار خوب نبوده، تأثیر می کند در انسان و‏‎ ‎‏نمی تواند تخلف بکند. ‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۴۸۳ - ۴۹۱

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی)

‏‏ اهم بیانات:

 مقصد عالی اسلام و همۀ مکتبهای توحیدی این‏‎ ‎‏است که انسان درست بشود.

 اطمینان قلوب به رسیدن به خداست، به غیر او هیچ آرام نیست قلوب. خودشان هم‏‎ ‎‏ملتفت نیستند که این نفس توجه به کمال مطلق دارد، منتها کمال را گم می کنند. نفس‏‎ ‎‏انسان متوجه به این است که برسد به کمال مطلق. تشخیص اینکه این کمال است، آن‏‎ ‎‏کمال است، آن کمال است، این اشتباه در اینجاهاست. یک کسی علم را کمال می داند،‏‎ ‎‏دنبال علم می رود.‏

‏‏یک کسی قدرت را کمال می داند، دنبال قدرت می رود. همۀ اینهایی که دست و پا‏‎ ‎‏می زنند در دنیا، دنبال اینند که کمال مطلق را پیدا کنند؛ یعنی، همه دنبال اینند که خدا را‏‎ ‎‏پیدا کنند، متوجه نیستند خودشان.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۵۰۳ - ۵۱۲

***

 

جماران، ۱۳۶۵_ نامه به آقای خامنه ای (تسلیت ارتحال والد ایشان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۷۱

***

 

. انتهای پیام /*