نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه (هجوم سرمایه داران امریکایی به ایران)

اهم نامه:

حوادث اخیر ایران که قتل مرحوم سعیدی مترتب بر آنهاست، موجب کمال تأثر‏‎ ‎‏است. این تنها مرحوم سعیدی نیست که با این وضع اسف انگیز در گوشۀ زندان از پای‏‎ ‎‏درمی آید بلکه چه بسا افراد مظلوم و بیگناه به جرم حقگویی در سیاهچالهای زندان،‏‎ ‎‏مورد ضرب و شَتْم و شکنجه های وحشیانه و رفتار غیرانسانی قرار می گیرند.این خوان‏‎ ‎‏یغما که مدتهاست مورد هجوم چپی و راستی قرار گرفته و گاهی با صراحت تقسیم‏‎ ‎‏گردیده، اکنون با عناوین دیگر با کمال عوام فریبی نقشه کشی شده و مورد تقسیم قرار‏‎ ‎‏گرفته است.

‏‏ ملت ایران بداند که اگر خداوند متعال به این دستگاه خودباخته در مقابل اجانب، و جبار‏‎ ‎‏در مقابل ملتها مهلت دهد این آخرین چوب حراج نیست که به مخازن زیرزمینی و روی‏‎ ‎‏زمینی این کشور زده شده است؛ باید منتظر بالاتر باشند، اگر بالاتری باشد!

اینجانب کراراً خطر دولت اسرائیل و عمال آن را به ملت گوشزد کردم که باید‏‎ ‎‏مقاومت منفی کنند و از معاملات با آنها احتراز جویند. اکنون راه را برای مصیبت‏‎ ‎‏بزرگتری باز کرده اند و ملت را به اسارت سرمایه داران می خواهند درآورند. بر رجال‏‎ ‎‏دینی و سیاسی و جوانان مدارس دینی و دانشگاه و بر همۀ طبقات لازم است که قبل از‏‎ ‎‏اجرا شدن این واقعه و نتایج مرگبار آن اعتراض کنند؛ به دنیا برسانند که این قراردادها‏‎ ‎‏مخالف رأی ملت است.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۲۷۷ - ۲۷۹

***

نجف اشرف، ۱۳۵۲_ پیام به ملت ایران و اظهار تأسف از سرکوب مردم

اهم بیانات:

تأسف از آنکه‏‎ ‎‏در عصری که ملتها یکی پس از دیگری از زیر یوغ استعمار خارج می شوند و استقلال و‏‎ ‎‏آزادی خود را به دست می آورند، ملت بزرگ مُسْلِم ایران با گماشته شدن یکی از‏‎ ‎‏مرتجع ترین افراد و یکی از عمال بی چون و چرای استعمار و سایه افکندن وحشتناکترین‏‎ ‎‏استبداد وحشیانه بر سرتاسر کشور، از تمام شئون آزادی محروم و با جمیع مظاهر استبداد‏‎ ‎‏و ارتجاع دست به گریبان هستند.

مخالفت دانشگاههای سرتاسر‏‎ ‎‏ایران ـ به حَسَب اعتراف شاه ـ و مخالفت علمای اعلام و طبقۀ محصلین و طبقات مختلف‏‎ ‎‏ملت با همۀ فشارها و قلدریها، طلیعۀ به دست آوردن آزادی و رهایی از قید استعمار‏‎ ‎‏است. شرکت نکردن ملت غیور در حزب فرمایشی و انتخابات خائنانه، نمونۀ بیداری و‏‎ ‎‏پیروزی است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۰۰ - ۱۰۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع گروهی از کارگران (اهمیت تنظیم قانون اساسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۴۳ - ۴۴

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع روحانیون و ائمه جماعات (تبیین وظایف روحانیت در اسلام)

اهم بیانات:

ائمۀ جماعت باید این مساجد را‏‎ ‎‏محکم نگه دارند، و خطبا باید منابر را محکم نگه دارند، و فقه را در حوزه های علمیه مثل‏‎ ‎‏قم و مشهد و امثال اینها و همین طور نجف باید فقاهت را حفظ کنند. حوزه ها باید حوزۀ‏ ‎‏فقاهت باشد. این حوزه های فقاهت بوده است که هزار و چند صد سال این اسلام را نگه‏‎ ‎‏داشته. این مشیْ ای بوده است که از زمان قدیم، از زمان ائمۀ هدی تا زمان ما، مشیْ ای‏‎ ‎‏بوده است که علمای ما داشته اند و آن حفظ فقاهت. نباید حالا شما فکر کنید که حالا که‏‎ ‎‏باید ‏‏[‏‏در‏‏]‏‏ امور سیاست هم ما دخالت بکنیم، پس به فقاهت کار نداشته باشیم. خیر، باید‏‎ ‎‏حوزه های فقاهت به فقه خودشان به همان ترتیبی که سابق بود هیچ تخطی نکنند.

اگر یکوقت مثلاً یک جمعیتی یا یک فردی، یک حکومتی‏‎ ‎‏پایش را کج گذاشت، همه اعتراض کنند و نگذارند که واقع بشود. یا یک افراد‏‎ ‎‏غیرصحیحی را چنانچه در مأموریتهایی گذاشتند و آقایان و علمای بلاد می دانند که این‏‎ ‎‏فاسد است خودشان نروند سراغش، اطلاع بدهند به آنجاهایی که باید اینها را تغییر‏‎ ‎‏بدهند، و از آنها بخواهند که تغییر بدهند. اگر خودشان بروند، ولو یک آدم فاسدی را‏‎ ‎‏خود آقایان بفرستند یا بروند و آن فاسد را از آنجا بیرون کنند، این موجب وَهم می شود‏‎ ‎‏برای اهل علم. اینها باید ارشاد کنند دولت را. ارشاد کنند به اینکه این مأموری که اینجا‏‎ ‎‏فرستادی اشتباه بوده است و دولت را وادار کنند، مجلس را وادار کنند تا اینکه اصلاح‏ ‎‏بشود. خودشان اگر بخواهند مستقیماً دخالت بکنند، موجب این می شود که در بین مردم‏‎ ‎‏موهوم بشوند، و شما حفظ حیثیت خودتان برایتان واجب است. هر مؤمنی حفظ عِرض‏‎ ‎‏خودش برایش واجب است، لکن علما بیشتر مأمورند به این امور.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۸ - ۲۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس جمهور سوریه (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۰

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم عفو جمعی از محکومان دادگاه ها به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به آقای لئونید برژنف (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس شورای دولتی لهستان (تسلیت فاجعه هفتم تیر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۳

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به کفیل ریاست جمهوری بنگلادش (تبریک حلول ماه رمضان)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۴

***

. انتهای پیام /*