قم، ۱۳۴۳_ نامه تشکر به آقای حسین علی ناطق الاسلام (وصول اشعار ارسالی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۵۵

***

قم، ۱۳۴۳_ نامه به آقای محمد حسن شریف قنوتی (وجوه شرعی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۵۶

***

نجف اشرف، ۱۳۵۰_ نامه به آقای تقدسی ترکمانی (صرف وجوه شرعیه و اداره مدارس)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۷۹

***

نجف اشرف، ۱۳۵۵_ نامه به خانم خدیجه ثقفی در خصوص ارتحال آقای هندی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۵۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان بابل (مقابله با مستکبرین ـ تجلیل از روحانیت)

اهم بیانات:

این طایفه پایین را همیشه این طور بوده که پیغمبرها این مردم مستضعف را، این‏‎ ‎‏طایفه ای را که مستکبرین آنها را ضعیف می شمردند و می دیدند که شما چیزی نیستید در‏‎ ‎‏مقابل ماها، از همینها، خداوند یکی را انتخاب می فرمود روی لیاقت ذاتی که داشت، و‏‎ ‎‏او را در مقابل مستکبرین قرار می داد.

یک دسته ای از‏‎ ‎‏اصحاب پیغمبر اصحاب صُفّه هستند؛ یعنی اشخاصی بودند که خانه نداشتند، هیچی‏‎ ‎‏نداشتند، می آمدند توی همین مسجد، روی همین زمینها. و صُفَّه اش هم مثل صُفَّه های‏‎ ‎‏مسجد حالا نبوده است که آجر فرش مثلاً باشد، یا با چیزهای دیگر درست شده باشد.‏‎ ‎‏یک زمینی بوده است قدری بلندتر مثلاً، جای آن گِل بوده یا چیز دیگر شاید. اصلاً‏‎ ‎‏حصیر هم نداشتند. آن وقت آنجا می خوابیدند و آنجا زندگی می کردند.

این قدرتهای بزرگی که می خواهند‏‎ ‎‏ماها را بچاپند، اینها آنی را که معارض خودشان می دانند اسلام است از این جهت، اول‏‎ ‎‏حمله می کنند به اصل ادیان، مقصودشان هم حالا آن دینی که گذشته و رفته نیست،‏‎ ‎‏مقصودشان این است که کلام را بکِشند به اسلام و بیایند بگویند که اسلام هم یک دینی‏‎ ‎‏است که مُخدِّر است. و حال آنکه ما وقتی تاریخ اسلام را می بینیم، و بعد هم از زمان‏‎ ‎‏پیغمبر تا حالا درست اسلام را و کسانی که اسلام را تبعیت کرده اند مطالعه کنیم، می بینیم‏‎ ‎‏که در صدر اسلام پیغمبر از همین طبقۀ پایین بوده است: و ‏‏لَقَدْ مَنَّ الله ُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ‏‎ ‎‏فیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِم‏.

‏‎ ‎‏یکی از فحشهایی که گاه ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ یک آخوندی، اگر می خواست یک حرفی بزند که به درد‏‎ ‎‏مملکتش بخورد، می گفتند «سیاسی» است. اوایل که ما آمده بودیم به قم، یکی از علمای‏‎ ‎‏محترم ـ که محترم و رئیس بود در قم ـ این را بعض مقدس مآبها اشکال به او داشتند‏‎ ‎‏می گفتند منزلش روزنامه پیدا می شود! این طور، مغزها را تهی کرده بودند که اگر یک‏‎ ‎‏ملاّیی منزلش روزنامه بود، این اسباب طَعْنَش‏‎ می شد. چه کار دارد ملا به روزنامه؛ ملا‏‎ ‎‏چه کار دارد به سیاست.

پر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۶۸ - ۱۸۰

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دانشجویان اروپا وامریکا (نقشه های امریکا و ناکامی آن)

اهم بیانات:

  ‏‏یکی از جنود ابلیس «یأس» است. در اموری که انسان باید با امید و طُمَأنینه‏‎[1]‎‏ و‏‎ ‎‏تصمیم عمل بکند شیاطین ایجاد یأس می کنند و با این ایجاد یأس جوانهای ما را در آن‏‎ ‎‏مسائلی که باید با تصمیم جدّی پیش ببرند گاهی سست می کنند.

شعاع عمل انسان تا یک حدودی است. یک کسی می تواند یک محله را تحت تأثیر‏‎ ‎‏قرار بدهد، یک کسی می تواند یک شهر را، یک کسی می تواند یک استان را، اما کسی‏‎ ‎‏نمی تواند به این ترتیب همه قشرهای موجود در هر جا را، از یک ملتی، از بچه های‏‎ ‎‏کوچک و تا پیرمردهایشان و دانشجویشان، با افکار متعدده ای که اینها دارند و با ایده های‏‎ ‎‏مختلفی که دارند، همه را تحت یک مطلب بیاورد؛ این نمی شود الاّ اینکه دست غیبی در‏‎ ‎‏کار است. من مطمئن شدم به اینکه یک عنایتی از طرف خداوند تعالی هست؛ که آن‏‎ ‎‏عنایت ان شاءالله تا محفوظ است، شما پیروزید.

‏‏علی ایّ حالٍ مأیوس نباشید. این از جنود ابلیس است که به انسان تزریق می کند.‏‎ ‎‏قدرتمند باشید، که این از طرف خداست، خدا شما را قدرتمند کرده، ملت قدرتمند‏‎ ‎‏است: ‏‏یَدُاللهِ ِ مَعَ الجَمَاعَةِ‏‎ .خداوند می فرماید: ‏‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِِ الله جَمِیعاً وَ لاَ تَفَرَّقُوا.‏‎ خوب، ما‏‎ ‎‏اگر اطاعت این امر را کردیم، خداوند ما را واگذار می کند که ما را بچاپند؟! ما اطاعت‏‎ ‎‏بکنیم امر را، که ما اعتصام کنیم به اسلام ـ حبل الله همین اسلام است ـ ما اعتصام کنیم به‏‎ ‎‏حبل خدا، به اسلام، به قرآن و توجه کنیم به او همه مان، تفرقه هم نداشته باشیم، بعد خدا‏‎ ‎‏ما را وادار می کند، واگذار می کند، به اینکه ما را بچاپند؟ نه، دیگر نمی شود. اگر ما وفا‏‎ ‎‏کردیم به این امر خدا و عمل کردیم به امر خدا و با هم شدیم، همۀ قشرهایمان با هم شد،‏‎ ‎‏خارج و داخل، دانشجو و طلبه، همه با هم این نهضت را تا اینجا که رساندیم تا آخر‏‎ ‎‏ببریم، شک نکنید که پیروز هستید، هیچ شک نکنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۸۱ - ۱۹۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی اسفراین (بازسازی کشور به دست ملت)

اهم بیانات:

هر‏‎ ‎‏معمّمی روحانی نیست و هر قائل به اسلامی، مُسْلِم نیست. و در دستگاه جور که از همۀ‏‎ ‎‏قشرها استفاده می کردند، از این قشر هم استفاده شده است و شما توقع نداشته باشید که‏‎ ‎‏در ظرف پنج ماه بشود همه را اصلاح کرد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۹۳ - ۱۹۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع گروه تحقیقات و تبلیغات (تحولات ملت در نهضت اسلامی)

اهم بیانات:

‏‏از آن طرف، تحول دیگری پیدا شد: امروز یک دسته از جوانها، زن و مرد، از اروپا‏‎ ‎‏آمدند پیش من و گفتند ما آمدیم برای اینکه در روستاها برویم و به مردم خدمت بکنیم.‏‎ ‎‏جوانهایی که سابق در مسائل دیگر فکر می کردند امروز در این جور مسائل فکر‏‎ ‎‏می کنند. می آیند، از اروپا می آیند، از خارج می آیند، زن و مردشان می آید برای اینکه‏‎ ‎‏در روستاها بروند و کمک کنند به روستاییها. چنانچه از داخل، از دانشگاه، طبیب،‏‎ ‎‏مهندس، خانمها، همه می روند در این روستاها و کمک می کنند. این حس تعاون یک‏‎ ‎‏حسی است که ـ یک تحولی است ـ که اعجاز آمیز است و آنچه که هست خدای تبارک‏‎ ‎‏و تعالی انجام داده است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۹۶ - ۱۹۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان رادیو دریا (ویژگی های رژیم غیر الهی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۱۹۹ - ۲۰۶

***

جماران، ۱۳۵۹_ بیانات در جمع اعضای شورای نگهبان (نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس)

نکته مهم:

  شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید.‏‎ ‎‏باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ وجه گوش به حرف‏‎ ‎‏عده ای که می خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی‏‎ ‎‏هستند، ‏‏[‏‏ندهید‏‏]‏‏ قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه‏‎ ‎‏که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک‏‎ ‎‏طرف بودند و شما دیدید که همۀ آنها حرفی می زنند که بر خلاف حکم قرآن است‏‎ ‎‏بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۳

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع فرهنگیان نوسود و فرماندهان سپاه پاوه (اتحاد شیعه و سنی)

نکته مهم:

یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته ای از مسلمانان سنی، یک دسته حنفی‏‎ ‎‏و یک دسته ای حنبلی و دسته ای اخباری هستند؛ اصلاً طرح این معنا، از اول درست نبود.‏‎ ‎‏در یک جامعه ای که همه می خواهند به اسلام خدمت کنند و برای اسلام باشند، این‏‎ ‎‏مسائل نباید طرح شود. ما همه برادر هستیم و با هم هستیم؛ منتها علمای شما یک دسته‏‎ ‎‏فتوا به یک چیز دادند و شما تقلید از علمای خود کردید و شدید حنفی؛ یک دسته فتوای‏‎ ‎‏شافعی را عمل کردند و یک دستۀ دیگر فتوای حضرت صادق را عمل کردند، اینها شدند‏‎ ‎‏شیعه، اینها دلیل اختلاف نیست. ما نباید با هم اختلاف و یا یک تضادی داشته باشیم، ما‏‎ ‎‏همه با هم برادریم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۴ - ۵۵

 ***

. انتهای پیام /*