پرتال امام خمینی(س): ناشناخته ترین بُعد شخصیت امام خمینی(س) بعد عرفانی و سیر و سلوک ایشان است؛ و پی بردن به دنیای عرفانِ امام نیازمند احاطۀ علمی بر قرآن و سنت اهل بیت و اصول و مبانی مکتبهای عرفانی است. اندیشه و سیره امام برخاسته از عقل و اندیشه و محصول افکار و اندیشه عالی اوست. برای شناخت اندیشه های آن حضرت، فرد باید خود در جنبه های نظری و عملی، از افکار و شخصیت عالی برخوردار باشد چراکه با اندیشه عادی نمی توان به شرح و تحلیل اندیشه یا شخصیت عالی دست یافت. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در باره دانش و عرفان امام در خاطرات خود می گوید: مرحوم آیت الله شاه آبادی از استوانه های عصر ما هستند. حضرت امام(س) که سخنانشان برای ما حجت نیرومندی است، بارها اعجاب خودشان را از خصوصیات روحی این مرد بزرگوار اظهار می داشتند و ما می دانیم که تاثیر نفوس قدسیه مرحوم شاه آبادی در تکوین شخصیت حضرت امام(س) موثر بوده است.

اگر امام از هیچ کس غیر از خدا نمی ترسیدند، اگر امام حالتی داشتند که وظیفه شان را بر همه چیز مقدم می داشتند؛ و اگر انسانی بودند که خدا را با آن عظمت، در بصیرت خودشان می دیدند و دنیا را در مقابل خداوند، بسیار حقیر می دیدند و ماسوی را چیزی نمی دیدند؛ اینها همه به خاطر دانش و عرفان امام است و قطعا سهم قابل توجهی را از مرحوم آیت الله شاه آبادی گرفته بودند.

برگرفته از کتاب امام خمینی(س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص 241

. انتهای پیام /*