یکی از خصلتهای ذاتی تشیع، از آغاز تا کنون، مقاومت و قیام در برابر دیکتاتوری و ظلم است که در تمامی تاریخ شیعه به چشم می‏خورد؛ هر چند که اوج این مبارزات در بعضی از مقطعهای زمانی بوده است.

صحیفه امام جلد 5 ص 407

. انتهای پیام /*