مردم باید بفهمند که دولت چه کرده است برای مردم. این‏‎ ‎‏قاعده اش بود از اوّلی که دولت تأسیس می شود هرکاری که انجام می دهند برای مردم‏‎ ‎‏ذکر کنند که مردم بفهمند که چه کرده است دولت و چه کارهای بزرگی کرده است دولت. 

«صحیفه امام، جلد 19، صفحه 33»

. انتهای پیام /*