ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر. ماه قیام عدالت در مقابل باطل و ظلم. ماهی که برای نسل های پس از آن الگوی عملی و نقشه ی راه پیروزی در مقابل باطل و باطلیان است. امام خمینی(س) ابر مردی است در عصر حاضر که با الگو پذیری از نهضت عاشورا و عاشورائیان این حقیقت گویا را به منصه ظهور گذاشت و موید آن «هر چه داریم از محرم و صفر است» در بیانات ایشان؛ مجموعه ای از سخنان امام خمینی(س) به مناسبت شروع ماه عزاداری سید و سالار شهیدان علیه السلام:

‏‏ ‏‏‏با حلول ماه محرّم، ماه حماسه و شجاعت و فداکاری آغاز شد؛ ماهی که‏‎ ‎‏خون بر شمشیر پیروز شد، ماهی که قدرت حق، باطل را تا ابد محکوم و‏‎ ‎‏داغ باطل بر جبهۀ ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد، ماهی که به نسلها‏‎ ‎‏در طول تاریخ، راه پیروزی بر سر نیزه را آموخت، ماهی که شکست ابر‏‎ ‎‏قدرتها را در مقابل کلمۀ حق به ثبت رساند، ماهی که امام مسلمین، راه‏‎ ‎‏مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت، راهی که باید مشت گره کردۀ‏‎ ‎‏آزادیخواهان و استقلال طبان و حق گویان بر تانکها و مسلسلها و جنود‏‎ ‎‏ابلیس غلبه کند و کلمۀ حق، باطل را محو نماید. (صحیفه امام؛ ج 5، ص 75)‏‏

***

‏‏‏‏‏محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده‏‎ ‎‏و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده‏‎ ‎‏است. (همان؛ ص 177)

 ‏‎***

 ‎‏محرّم ماهی است که به وسیلۀ سید مجاهدان و مظلومان، اسلام زنده شد‏‎ ‎‏و از توطئۀ عناصر فاسد و رژیم بنی امیه که اسلام را تا لب پرتگاه برده‏‎ ‎‏بودند رهایی بخشید. اسلام از اول پیدایش با خون شهیدان و مجاهدان‏‎ ‎‏آبیاری شد و به ثمر رسید. ‏ماه سید مجاهدان و مظلومان ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و‏‎ ‎‏خون به دست آمده است. (همان؛ ج 11، ص 137)‏

  ‏‎***

‏‏ ‏‏‏محرّم چه ماه مصیبت زا و چه ماه سازنده و کوبنده ای است، محرّم ماه‏‎ ‎‏نهضت بزرگ سید شهیدان و سروَر اولیای خداست که با قیام خود در‏‎ ‎‏مقابل طاغوت، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه فنای ظالم و‏‎ ‎‏شکست ستمکار را به فدایی دادن و فداشدن دانست؛ و این خود‏‎ ‎‏سرلوحۀ تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر. (همان؛ ج 3، ص 314)‏

 ‏‎***

‏‏ ‏‏‏محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. (همان؛ ج 15، ص 330)‏

 ‏‎***

‎‏باید ما محرّم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ که با ذکر مصائب اهل بیت ـ علیهم السلام ـ زنده مانده است‏‎ ‎‏این مذهب تا حالا. (همان)

‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏ماه محرّم ماهی است که در آن ماه، مردم برای شنیدن مطالب حق‏‎ ‎‏آماده اند. (همان؛ ج 5، ص 146)

‏*  *  *‏

‏‏ ‏‏‏اکنون که ماه محرّم چون شمشیر الهی در دست سربازان اسلام و‏‎ ‎‏روحانیون معظم و خطبای محترم و شیعیان عالی مقام سیدالشهدا‏‎ ‎‏ـ علیه الصلوه والسلام ـ است، باید حد اعلای استفاده از آن را بنمایند، و با‏‎ ‎‏اتکا به قدرت الهی، ریشه های باقیماندۀ این درخت ستمکاری و خیانت را‏‎ ‎‏قطع نمایند؛ که ماه محرّم، ماه شکست قدرتهای یزیدی و حیله های‏‎ ‎‏شیطانی است. (همان؛ ص 76)‏

 

. انتهای پیام /*