‏انسانیت به روح است نه به جسم‏

من از شما آقایان که نمایندۀ جامعۀ معلولین هستید تشکر می کنم. خداوند ان شاءالله ‏‎ ‎‏شماها را سلامت بدارد. خداوند شفای عاجل به شما عنایت فرماید. باید بدانند جامعۀ‏‎ ‎‏معلولین که انسان دارای روحی است و جسمی. آنکه انسان به او انسان است، روح انسان‏‎ ‎‏است نه جسم انسان. دعا کنید که آنهایی که روحشان معلول است، آنها شفا پیدا کنند. و‏‎ ‎‏دعا کنید که شما جامعۀ معلولین جسمی، معلولین روحی نباشید. اگر روح شما سالم باشد‏‎ ‎‏و روح شما آزاد و قوی باشد، چه باک که دست یا پای انسان معلول باشد. دست و پای‏‎ ‎‏انسان مناط انسانیت نیست. این قشر‏‎‎‏ است؛ لُبِّ‏‎‎‏ انسان روح انسان است، نفس ناطقۀ‏‎ ‎‏انسان است. وقتی نفس ناطقۀ انسان قوی شد، باکی از این نیست که جسمش علیل باشد.‏‎ ‎‏انسان به روح، انسان است. ما در نوابغ عالم داشتیم اشخاصی که نابینا بودند ولی نابغه‏‎ ‎‏بودند. اشخاصی که معلول بودند ولی از علما و نوابغ بودند، از فلاسفه بودند. شما هیچ‏‎ ‎‏غم نداشته باشید که ‏‏[‏‏از‏‏]‏‏ یک پا یا یک دست یا چشم معلول هستید. شما امیدوارم که در‏‎ ‎‏این جامعه به واسطۀ قوّت روحی که دارید و به واسطۀ سلامت روح که دارید، در این‏‎ ‎‏جامعه سرفراز و سربلند باشید. من ان شاءالله راجع به خواسته های شما به مقامات مسئول‏ ‏سفارش می کنم.

صحیفه امام جلد ۶ ص ۲۴۶

. انتهای پیام /*