ما معادلۀ جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی ای که تا به حال به واسطۀ آن تمام مسائل‏‎ ‎‏جهان سنجیده می شده است را شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم که در‏‎ ‎‏آن عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلی دفاع می کنیم و بر هر‏‎ ‎‏ظالمی می تازیم، حال شما اسمش را هرچه می خواهید بگذارید. ما این سنگ را بنا‏‎ ‎‏خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای‏‎ ‎‏امنیت و سایر سازمانها و شوراها را بر این پایه بنا کنند، نه بر پایۀ نفوذ سرمایه داران و‏‎ ‎‏قدرتمندان که هر موقعی که خواستند هرکسی را محکوم کنند، بلافاصله محکوم نمایند.‏‎ ‎‏آری با ضوابط شما من هیچ نمی دانم و بهتر است که ندانم. ‏

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۱۶۰

. انتهای پیام /*