نجف اشرف، ۱۳۴۹_ نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۱۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه دانمارکی درباره مسائل ایران
اهم بیانات:
ما امیدواریم که قیام ملت به آنچه ملت می خواهد که حکومت اسلامی است، منتهی‏‎ ‎‏شود. و می دانیم که در آینده، تحت لوای حکومت اسلامی، منافع ملت تأمین می گردد، و‏‎ ‎‏آزادی و استقلال برای ملت و مملکت به ارمغان می آورد.‏
ملت ایران اجازه نمی دهد که هیچ مملکتی در امور داخلی او دخالت کند و آزادی و‏‎ ‎‏استقلال خودش را حفظ می کند، و با تمام کشورها هم به طور احترام متقابل عمل خواهد‏‎ ‎‏کرد.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۲۱ - ۱۲۲

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره اوضاع ایران بعد از سرنگونی شاه
اهم بیانات:
وقتی هم که یک قدرتی اتکال به ملت نداشته باشد، نظیر همان رضاشاه می شود که‏‎ ‎‏این سه تا مملکت،این سه تا لشکر ریختند به ایران و ایران را گرفتند و همه چیز ایران در‏‎ ‎‏معرض خطر بود، عصر خطری بود که از همه چیز ایران ـ در عین حال یک مطلب‏‎ ‎‏وجدانی برای ماها بود و مشهود بود که مردم شادی می کردند که اینها آمدند شرّ رضاخان‏‎ ‎‏را کندند! برای اینکه آنها که آمدند، رضاخان را فرستادند رفت. یک همچو وضعی پیش ‏‏آورده بود که در عین حال که دشمن اجنبی، دشمن، سه تا دشمن بزرگ همه چیز ایران را‏‎ ‎‏در معرض خطر داشت مع ذلک از آمدن این دشمنها مردم شادی می کردند و به هم ‏‎ ‎‏ـ عرض می کنم ـ شاید مبارک باد می گفتند که خوب شد آمدند که این مردکه رفت!‏‎ ‎‏شرش را کَنْد و رفت! اینطور با مردم عمل کرده بود که از دشمن، سه تا دشمنی که به‏‎ ‎‏حَسَب دیانت با اینها مخالف بود و همه چیزشان مخالف بود،
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۲۴ - ۱۳۱

***

قم، ۱۳۵۸_ مصاحبه با خبرنگار ژاپنی (جنایات امریکا ـ اهداف انقلاب)
اهم بیانات:
ما با ملت ژاپن ابداً مخالفتی نداریم. و با ملت امریکا هم‏‎ ‎‏مخالفتی نداریم. لکن آقای کارتر دارند منعکس می کنند در امریکا که ملت ایران با ‏امریکا مخالف است. و این هم یکی از جنایاتی است که دارد واقع می شود در تاریخ که‏‎ ‎‏ما فریاد می زنیم که ما با آقای کارتر مخالف هستیم برای اینکه او برده است جانی ما را و‏‎ ‎‏حمایت از او می کند. و او دارد منعکس می کند که ما با ملت امریکا مخالف هستیم. و‏‎ ‎‏ملت امریکا را وادار می کند که از ما عصبانی بشوند و با ما مخالفت کنند. در صورتی که‏‎ ‎‏این طور نیست. ما الآن هم فریاد می زنیم که ما با کارتر که جانی ما را برده و حفظ کرده‏‎ ‎‏است و هیاهو در دنیا به راه انداخته است و برخلاف واقع دارد مطالب را منعکس جلوه‏‎ ‎‏می دهد و تحت تأثیر این قدرتهای شیطانی صهیونیسم واقع شده است. ما از او فریاد‏‎ ‎‏می زنیم. ما با ملتها به هیچ وجه مخالفت نداریم. بلکه ما با مظلومها که ملتها هم از طبقۀ‏‎ ‎‏مظلومین هستند موافق هستیم. و با اشخاصی که ظلم می کنند، چه در مملکت خودشان و‏‎ ‎‏چه به ملت خودشان ظلم بکنند و چه به ملتهای ضعیف ظلم بکنند، با آنها ما مخالف‏‎ ‎‏هستیم. ‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۲۳ - ۱۳۴

***

جماران، ۱۳۵۹_ اجازه نامه به کمیته امداد (استفاده از مازاد کمک های نقدی برای خرابی های جنگ)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۷۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ پاسخ استفتاء رئیس بانک مرکزی (وصول مطالبات شبکه بانکی از اموال طاغوتیان فراری)
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۷۶

***

جماران، ۱۳۵۹_ اجازه نامه به مسئولان اوقاف (استفاده از وجوه برای کمک به جبهه ها)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۷۷

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم تولیت آستانه شاهچراغ و ... به آقای سید محمد مهدی دستغیب
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۹۰

***

جماران، ۱۳۶۰_ بیانات در جمع امام جمعه و مسئولان شهر نجف آباد (حفظ وحدت)
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۹۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ بیانات خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور (اولویت بازرسی نهادها)

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت باید قرار دهید. و اگر ضمن بازرسیها مشاهده‏‎ ‎‏کردید که یکی از افراد منتسب به انقلاب، اعم از روحانی یا غیر روحانی، مرتکب تخلفی‏‎ ‎‏شده است، بلافاصله تحویل مقامات قضایی داده و از طریق شورایعالی قضایی تحت‏‎ ‎‏تعقیب قرار بگیرند.‏
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۳۹۲

***

. انتهای پیام /*