قم، ۱۳۴۱_ سخنرانی برای جمعی از اهالی تهران (لغو لایحه انجمن های ایالتی)
اهم بیانات:
مردم مطیع علمای خود هستند و اگر علما اشاره نمایند که مسلمانان عموماً در خارج‏‎ ‎‏از تهران جمع شوند، اطاعت می کنند و دست از کسب خود برمی دارند. مسلمین حاضر‏‎ ‎‏نیستند برای شغلشان دست از قرآن بردارند و دین خدا را در خطر بیندازند.‏
اگر یک روز ملت با حالت عصبانی از خانه خارج شود مطلب صورت‏‎ ‎‏دیگری پیدا خواهد کرد. آن روز است که سرباز به نفع اسلام سرنیزه را بیندازد و ژاندارم‏‎ ‎‏تفنگ را، آن روز است که دیگر نه کاخی برای عَلَم باقی خواهد ماند و ‏‏[‏‏نه‏‎ ‎‏]‏‏کاخی‏‎ ‎‏مرتفعتر از آن. من که با شاه ارتباطی ندارم، لذا شفاهاً پیام می دهم که مملکت در معرض‏‎ ‎‏خطر است. به آقای عَلَم امر کند که به خواسته های ملت توجه کند یا به کنار رود تا ما با‏‎ ‎‏خود آنها مذاکره نماییم و اگر می خواهد لجاجت کند، بداند که چند نفر معدود‏‎ ‎‏نمی توانند با یک ملت لجاجت کنند.‏
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۱۰۳ - ۱۰۷


***


نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه «الهدف» و رادیو اتریش درباره روابط سیاسی آینده ایران
اهم بیانات:
‏‏حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و اسلامی، متکی به قانون اسلام. این را‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می گوییم و این مورد نظر ماست.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۱۴۴ - ۱۴۵

***

قم، ۱۳۵۸_ مصاحبه با روزنامه «لوموند»؛ (دامن زدن امریکا به جنگ روانی)
اهم بیانات:
ما اول باید حساب ملت امریکا را از دولت امریکا جدا کنیم.‏‎ ‎‏ما به هیچ وجه مقابل با ملت امریکا نیستیم. آقای کارتر است که به این ناراحتی دامن‏‎ ‎‏می زند از طریق جنگ اعصاب و ممکن است به دخالت نظامی منجر شود. و ما به هیچ‏‎ ‎‏وجه ملت امریکا را تحقیر نکرده ایم.‏
آقای کارتر است که دشمن ما و ملت را که غارتگر ما و ملت است نگه داشته‏‎[۱]‎‏ و در‏‎ ‎‏دنیا برخلاف واقع هیاهو بپا کرده است. جوانان ما جاسوسان را نگه داشته اند تا ثابت کنند‏‎ ‎‏اینها چکاره اند.‏
‏‏بحران کنونی ایران یک بحرانی نیست که ما از آن خوفی داشته باشیم. اما راجع به اینکه‏‎ ‎‏یک وقتی جنگی پیش می آید، ولو اینکه یک مطلبی است از شیخ الرئیس بوعلی سینا‏‎ ‎‏نقل می کنند که گفته است من از گاو می ترسم برای اینکه اسلحه دارد، عقل ندارد. حال‏‎ ‎‏این ابرقدرتها اسلحه دارند، مع الأسف عقل ندارند. و آقای کارتر هم ثابت کرد این‏‎ ‎‏مطلب را.
‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۱۶۲ - ۱۶۶

***

جماران، ۱۳۶۴_ سخنرانی در جمع مسئولان نظام (بازتاب و تأثیر ولادت حضرت رسول در جهان)
اهم بیانات:
در زمان انوشیروان‏‎ ‎‏چهارطبقه یا پنج طبقه ممتاز بودند، یعنی از هم ممتاز، علاوه بر خود دستگاه سلطنت با‏‎ ‎‏آن بساطی که داشته است؛ یک دسته هم شاهزادگان بودند و درباریها، اینها یک طبقۀ‏‎ ‎‏علی حدۀ ممتاز؛ یک دسته هم کسانی بودند که دارای اموال هستند و به قول آنها‏‎ ‎‏شریف زاده ها، آنها هم یک دستۀ ممتاز؛ یک دستۀ دیگر هم عبارت از آنهایی بودند که‏‎ ‎‏سران ارتش و امثال اینها بودند، آنها هم ممتاز؛ دسته آخر که نوع مردم بودند پیشه وران‏‎ ‎‏بودند، و پیشه وران باید کار کنند آنها بخورند تکلیف این بوده. آنها آن طبقۀ بالا مالیات‏‎ ‎‏بده نبودند، به نظام هم نمی رفتند. در نظام باید طبقه پایین که پیشه وران بودند، می گفتند‏‎ ‎‏اینها باید خدمت کنند، و مال اینها صرف بشود در آن طبقات دیگر؛ اینها به نظام بروند،‏‎ ‎‏اینها جنگ بکنند، اینها کارها را انجام بدهند، آنها بخورند. اجازه نمی دادند که این طبقۀ‏‎ ‎‏پایین تحصیل کند، ممنوع بود. این قصه در شاهنامه هم هست که پیش او شکایت بردند‏‎ ‎‏که بوذرجمهر پیش اش شکایت برد که هزینه کم شده است و ارتش محتاج به مؤونه‏‎ ‎‏است، و در بین این طبقات پایین هستند اشخاصی که مال داشته باشند. بعد رفتند و پیدا‏‎ ‎‏کردند یک نفری که حالا می گویند کفشگر بوده، پیدا کردند و او گفت که من می دهم ـ به‏‎ ‎‏حسب نقل شاهنامه ـ من می دهم لکن به شرط اینکه بچۀ من را اجازه بدهند درس‏‎ ‎‏بخواند. رفتند به او گفتند قبول نکرد، گفت نه، ما نه پولش را می خواهیم، نه اجازه‏‎ ‎‏می دهیم، برای اینکه اگر اجازه بدهیم که یک آدم پایینی بیاید و درس بخواند، این آن‏‎ ‎‏وقت بعد می خواهد دخالت کند در امور و این نمی شود. این عدالتی است که انوشیروان‏‎ ‎‏داشته است. و در تاریخ ثبت است این جنایاتی که اینها می کردند. و من گمان ندارم در‏‎ ‎‏تمام سلسلۀ سلاطین حتی یک نفرشان آدم حسابی باشد، منتها تبلیغات زیاد بوده است،‏‎ ‎‏برای شاه عباس آن قدر تبلیغ کردند، با اینکه در صفویه شاید از شاه عباس بدتر آدم‏‎ ‎‏نبوده، در قاجاریه آن قدر از ناصرالدین شاه تعریف کردند و شاه شهید و نمی دانم امثال‏‎ ‎‏ذلک، در صورتی که یک ظالم غداری بود که بدتر از دیگران شاید. آن تبلیغات که در‏‎ ‎‏آن وقت بود، همیشه بوده است. عدالت گستری انوشیروان مثل صلح دوستی رئیس‏‎ ‎‏جمهور امریکاست، و مثل کمونیستی شوروی است. ما الآن در عصر حاضر این چیزها را‏‎ ‎‏می بینیم، و اگر چنانچه تاریخ نویسها و نمی دانم آنهایی که شعرا هستند و آنهایی که خطبا‏‎ ‎‏هستند و آنهایی که درباری هستند، اینها را، تبلیغاتی که الآن دارد در دنیا می شود، این‏‎ ‎‏تبلیغات به گوش اشخاص برسد که مطلع از وقایع نیستند، آنها هم خیال می کنند که همان‏‎ ‎‏طوری که انوشیروان عادل، عادل بوده است، آقای رئیس جمهور امریکا هم‏‎ ‎‏صلح دوست و عدالت پرور و امثال اینهاست، و حال آنکه شما که مطلعید می دانید قضیه‏‎ ‎‏چی است.‏
امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی به ملت قهرمان ایران سلامت بدهد و «هفتۀ‏‎ ‎‏وحدت» را واقعاً وحدت درست کنند، نه اینکه فقط ما «هفتۀ وحدت» می گیریم. ما‏‎ ‎‏محتاج به وحدت هستیم در سالیان دراز، همیشه. قرآن کریم که ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ ما دستور داده و به‏‎ ‎‏مسلمین دستور وحدت داده، برای یک سال و ده سال و صد سال نیست، برای سرتاسر‏‎ ‎‏عالم است در سرتاسر تاریخ. و ما محتاج به این هستیم که عملاً وحدت را محقق کنیم و‏‎ ‎‏محقق هست و نگه داریم این وحدت را.
ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۳۲ - ۴۳۹

***

. انتهای پیام /*