این قانون اساسی که تحت نظر علما و کارشناسان اسلام تهیه شد موجب نگرانی‏‎ ‎‏بعضی اشخاص هست و من هیچ نگران نیستم. قانون اساسی صحیح است. و اگر بعض‏‎ ‎‏طوایف خیال می کنند که آن چیزی که آنها می خواهند در قانون اساسی نیست، این یک‏‎ ‎‏اشتباه است. و این را باید بدانند که اسلام برای همه است. و قانون اساسی اسلام همۀ‏‎ ‎‏دردها را ان شاءالله دوا می کند. و ما امیدواریم که اگر فرض کنید که یک نقیصه ای در کار‏‎ ‎‏باشد، بعدها در مجلس شورا این نقیصه رفع بشود. نگران نباشند هیچیک از طوایف.‏‎ ‎‏لکن همه توجه به یک مسئله داشته باشند و آن این است که قدم به قدم، ‏‏[‏‏مشکلات باید‏‎ ‎‏حل بشود‏‏]‏‏ ما از اول این نهضت تا حالا مواجه با مخالفت دسته ها بودیم و الآن که از این‏‎ ‎‏جهت هم مأیوس شدند، گمان می کردند که قانون اساسی مورد توجه مردم نیست. خیلی‏‎ ‎‏خوشحال شده بودند از اینکه راجع به شوراهای شهر، مردم خیلی اقبال نکردند و‏‎ ‎‏آرزویشان این بود که در قانون اساسی هم مردم اقبال نداشته باشند، لکن دیدند که این‏‎ ‎‏قانون اساسی بهتر اقبال شد برایش، از اصل جمهوری اسلامی. حالا البته من درست‏‎ ‎‏تحقیقاً نمی دانم نسبت چی است. لکن تا حالا که به ما گفتند نسبت از آن بالاتر است.

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۱۷۵

. انتهای پیام /*