دانشجوها ذخایر این ملت هستند، مقدرات‏‎ ‎‏مملکت ما در آتیه به دست دانشجویان امروز است، یعنی در هر رشته ای که باشند، در‏‎ ‎‏رشتۀ حقوق باشند یک نحو مقدرات در سایر رشته ها هم شئونات مختلفۀ کشور‏‎ ‎‏در دست دانشجویان است که آتیۀ کشور را آنها باید اداره بکنند چنانچه معلمین‏‎ ‎‏تربیت کننده اشخاصی هستند که آنها باید مقدرات مملکت را به دست بگیرند، یعنی‏‎ ‎‏سعادت یک مملکت کلیدش به دست معلم است و به دست دانشجو. اول معلم که باید‏‎ ‎‏تربیت کند قشرهای جوان را و بعد خود جوانها که باید مملکت را اداره کنند، بنابراین هر‏‎ ‎‏مملکتی در عالم، هر کشوری در عالِم موجودیتش بسته است به دست دانشجو و معلم.‏‎ ‎‏کلید سعادت به دست معلم است و همان قدر که معلم بزرگ است مسئولیتش هم بزرگ‏‎ ‎‏است. همان قدری که عالم بزرگ است مسئولیت عالم هم بزرگ است و این فرق‏‎ ‎‏نمی کند به اینکه عالم در دانشگاهها باشد یا عالم در علوم قدیمه.‏
صحیفه امام جلد ۷ ص ۲۵۴

. انتهای پیام /*