نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیه عمومی)

اهم پیام:

ماه محرّم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و خون به دست‏‎ ‎‏آمده است. در صدر اسلام پس از رحلت پیمبرِ ختمی ـ پایه گذار عدالت و آزادی ـ‏‎ ‎‏می رفت که با کجرویهای بنی امیه اسلام در حلقوم ستمکاران فرو رود و عدالت در زیر‏‎ ‎‏پای تبهکاران نابود شود که سیدالشهداء نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداکاری و‏‎ ‎‏خون خود و عزیزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بنی امیه را محکوم و‏‎ ‎‏پایه های آن را فرو ریخت.

لازم است ملت شریف به نهضت اسلامی خود تا وصول به نتیجه ادامه دهند، و در‏‎ ‎‏این راه، که رضای خداوند در آن است، صبر کنند؛ و از اعانت برادران خود غفلت نکنند.‏‎ ‎‏و از احتکار و گرانفروشی و بی انصافی که موجب غضب خدای تعالی است جداً احتراز‏‎ ‎‏کنند، و به وسوسه های شیطانی که عمال ابلیسی شاه و دولت پخش می کنند و می خواهند‏‎ ‎‏در مردم سستی و یأس ایجاد کنند، گوش فرا ندهند؛

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۸۳ - ۲۸۵

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم اعزام آقای حسین نوری به کشورهای هند، پاکستان و ...

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۳۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان شرکت نفت (نقشه دشمنان، ایجاد اختلاف)

اهم بیانات:

انقلاب مثل یک طفلی می ماند که باید تربیتش کرد و بزرگش کرد، پرستاری‏‎ ‎‏می خواهد.

موضع قدرت شما همان وحدت شما بود. دیدید که دو جهت در این ملت بود که رمز‏‎ ‎‏پیروزی ملت ما بود: یکی اینکه از آن چیزهایی که خودشان می خواستند ابداً آن وقت‏‎ ‎‏مطرح نبود. همه با هم می گفتند «الله اکبر». همه با هم «جمهوری اسلامی». همه با هم رژیم‏‎ ‎‏سابق نه. هیچ کس در آن روز دنبال این نبود که من وضعم چه جوری است. اگر یک کسی‏‎ ‎‏پیش رفیقش هم فرض کنید شکایت می کرد رفیقش به او می خندید که حالا وقت این‏‎ ‎‏حرفها نیست. اینطور شده بود وضع. یک جهت هم اینکه همۀ اینها که با هم مجتمع‏‎ ‎‏شدند، برای خدا بود.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۱، ص ۴۳۳ - ۴۴۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی (همراهی آموزش با تربیت)

اهم بیانات:

باید آموزش و پرورش مردم توأم باشد. پرورش، پرورش انسانی، پرورشی که به درد‏‎ ‎‏انسان برسد، آموزشی که برای انسان باشد، جهتدار باشد، اسم ربّ در آن باشد، توجه به‏‎ ‎‏خدا باشد. باید تمام کلاسهایی که در سرتاسر کشور ـ ان شاءالله ـ وجود پیدا می کند، و شما‏‎ ‎‏آقایان و کسان دیگری که در خدمت یک همچو امر بزرگی هستید و متکفّل یک همچو‏‎ ‎‏عبادت بزرگی هستید، توجه داشته باشید که آموزگاران را جهت به آنها بدهید، توجه به‏‎ ‎‏خدا بدهید، علمشان برای خدا باشد، برای اطاعت خدا. خدای تبارک و تعالی علم را‏‎ ‎‏یکی از عبادات بزرگ قرار داده است چنانچه جهت داشته باشد. جهت هم همان است‏‎ ‎‏که ‏‏اِقْرَءْ بِاسْمِ رَبِّکَ‏‏. در هیچ ملتی مثل ملت اسلام از علم توصیف نکرده است. قرآن کریم در‏‎ ‎‏جاهای زیاد از علم و از عالِم و توجه به علم توصیف فرموده است. و در کم جایی از آهن‏‎ ‎‏صحبت کرده است. آنجا هم که از آهن صحبت می کند منافع ناس در نظر گرفته شده‏‎ ‎‏است: ‏‏وَ اَنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ.

تمام گرفتاریهایی که ما در این طول مدت تاریخ داشتیم بهره برداری از جهالت مردم‏‎ ‎‏بوده است. جهالت مردم را آلت دست قرار دادند و بر خلاف مصالح خودشان تجهیز‏‎ ‎‏کردند. اگر علم داشتند؛ علم جهتدار داشتند، ممکن نبود که مخرّبین بتوانند آنها را به یک‏‎ ‎‏جهتی که بر خلاف آن مسیری است که مسیر خود ملت است تجهیز کنند. علم و سواد‏‎ ‎‏است با آن جهتی که باید به او توجه کرد، که می تواند ملت را از همۀ گرفتاریها نجات‏‎ ‎‏بدهد. و نمی توانند کسانی که می خواهند این نهضت را، این نهضت اسلامی را به خلل‏‎ ‎‏برسانند، و نمی توانند ببینند که اسلام در این مملکت پیاده دارد می شود. این علم است که‏‎ ‎‏می تواند جلوی این فسادها را بگیرد. اگر ملت ما علم را، آن علم جهتدار را یاد بگیرند،‏‎ ‎‏تربیت بشوند، در مقابل علم، در پهلویِ علم هم تربیت باشد؛ تربیت دینی، تربیت الهی،‏‎ ‎‏تربیت انسانی و هم علم، اگر این دو حربه در دست شما باشد، کسی نمی تواند به شما‏‎ ‎‏تعدّی کند، کسی نمی تواند استبداد را برگرداند. و اگر این علم نباشد مردم را توجیه‏‎ ‎‏می کنند به جایی که باز هم آن مسائل سابق برگردد، و آن استبداد سابق و آن وابستگیهای‏‎ ‎‏سابق.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۴۴۷ - ۴۵۳

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (حزب الله و حزب های شیطانی)

اهم بیانات:

و آن چیزی که لازم است برای همۀ افراد بشر، این است که توجه کنند که خودشان‏‎ ‎‏رادر حزب خدا وارد کنند. انبیا هم برای همین آمدند؛ یعنی، اگر جنگ می کردند برای‏‎ ‎‏خدا بود و اگر صلح می کردند برای خدا و اگر دعوت می کردند برای خدا.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۱۹۱ - ۱۹۴

***

. انتهای پیام /*