نجف اشرف، ۱۳۴۶_ نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)

اهم نامه:

۱ـ در سرقفلی، تفصیلی است که در کتاب تحریرالوسیله جلد ثانی ذکر کرده ام. اگر‏‎ ‎‏سرقفلی از مالک ملک تلقی شده است یا از کسی که از مالک ملک تلقی کرده است‏‎ ‎‏تلقی شده است ـ به وجهی که در آنجا ذکر کرده ام ـ اشکال ندارد. و اگر کسی در ملکی که‏‎ ‎‏به اجاره نزد او است پس از اتمام اجاره بدون قید و شرط بخواهد تخلیه نکند یا سرقفلی‏‎ ‎‏بگیرد جایز نیست.‏

‏‏۲ـ به سرقفلی در مواردی که مشروع است خمس تعلق می گیرد.‏

‏‏۳ـ پول بانک در صورتی که قرض به نفع باشد حرام است و اگر بدون نفع باشد یا به‏‎ ‎‏وجهی تخلص از ربا پیدا کنند مانع ندارد.‏

‏‏۴ـ محلی را که برای حضرت سیدالشهداء وقف نموده اند نمی توان مسجد کرد؛ باید‏‎ ‎‏به هر نحو که وقف شده است عمل نمود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۶۱

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران (تشکیل شورای انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتا)

اهم پیام:

به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به‏‎ ‎‏اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین‏‎ ‎‏شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی‏‎ ‎‏خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله‏‎ ‎‏مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و‏‎ ‎‏مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح‏‎ ‎‏دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام‏‎ ‎‏مراتب زیر است:‏

الف ـ تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی‏‎ ‎‏جدید جمهوری اسلامی.‏

ب ـ انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید؛‏

ج - انتقال قدرت به منتخبین جدید.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۲۶ - ۴۲۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون «آر.اِی.آی» درباره نقش مذهب و احتمال کودتا

اهم بیانات:

‏‏‏حکومت بختیار غیرقانونی است. شاه او را تعیین کرده است و شاه خلاف قانون است.‏‎ ‎‏شاه نیست و مجلسین او را تأیید کرده اند. مجلسین ملی نیستند. بنابراین ما با او مخالف‏‎ ‎‏هستیم. آن حکومتی که ما اختیار می کنیم یک جمهوری است که متکی به آرای ملت‏‎ ‎‏است و قانون اساسی اش اسلام است.‏

‏‏‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۲۹ - ۴۳۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگار «اِی.بی.سی» درباره مسائل عمومی ایران

اهم بیانات:

مشکلترین مسائل ما ترمیم خرابیهای شاه است و این ناثباتیهایی که او از هر جهت برای ما‏‎ ‎‏به ارث می گذارد. مسئله بیکاری، مسئلۀ مسکن، مسئلۀ کشاورزی، مسئلۀ صنایع مونتاژ،‏‎ ‎‏مسائل کارخانه ها. باید ابتدا این مسائل به هم پاشیده را در طول این پنچاه سال ترمیم کنیم‏‎ ‎‏تا چرخ ایران به حرکت درآید

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۳۱ - ۴۳۳

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مأموریت استعماری رضاخان)

اهم بیانات:

این مطلبی که باید عرض کنم و تنبه بدهم این است که این قدرتهای بزرگ از زمانی‏‎ ‎‏که رضاخان آمد به ایران و رضاخان را فرستادند برای ایران تا این زمانی که نهضت شما‏‎ ‎‏ملت اسلامی تحقق پیدا کرد، حسابهایی کرده بودند پیش خودشان و آن حسابهای روی‏‎ ‎‏موازین دنیا و مادیّت بود. و بعض حسابها را نکرده بودند؛ یعنی نمی توانستند بعضی از‏‎ ‎‏مطالب را توجه پیدا کنند و حساب رویش بکنند. در زمان رضاخان کوششهای زیادی‏‎ ‎‏برای راه باز کردن به این ملتها و خصوصاً ایران، و ‏‏[‏‏برای‏‏]‏‏ راه باز کردن برای تحت سلطه‏‎ ‎‏قرار دادن ملت ما و چپاولگریهای بیحساب، راههای مختلفی را داشتند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۱۸ - ۵۲۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ بیانات در جمع میهمانان بزرگداشت هفته وحدت (وحدت سرلوحۀ دعوت انبیا)

اهم بیانات:

همۀ گرفتاری مسلمین از این اختلافاتی است که بینشان‏‎ ‎‏هست و این اختلافات موجب این شده است که هر طایفه ای با طایفۀ دیگر مقابل باشد و‏‎ ‎‏اسلام در مقابل این مطلب ایستاده است و دعوت به وحدت کلمه می کند و دعوت به‏‎ ‎‏اسلام، که سلم است در مقابل حق.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۴۸۹ - ۴۹۰

***

. انتهای پیام /*