نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با تلویزیون فرانسه، کانال یک درباره اهداف شورای انقلاب

اهم بیانات:

ما خواهان قطع روابط نیستیم. ما خواهان قطع وابستگیهای ایران به دُوَل خارجی‏‎ ‎‏هستیم که اکنون شاه، ایران را وابسته به امریکا و سایر دوَل کرده است.‏

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۶۷

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با مجله محلی «لُ اکو» درباره دمکراسی در اسلام

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۶۸

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با خبرنگاران درباره نزدیکی پیروزی، نقش زنان و نفت

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۶۹ - ۴۷۰

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ مصاحبه با روزنامه «استریت تایمز» (اوضاع ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب)

اهم بیانات:

وظیفۀ روحانیون ارشاد‏‎ ‎‏دولتهاست. و اما ما خواستار برکناری شاه هستیم و می خواهیم حکومت عدل اسلامی را‏‎ ‎‏جایگزین این نظام فاسد گردانیم و پیروزی از آن ماست.‏

‏‏ما خواستار یک اقتصاد سالم و غیروابسته هستیم. شاه اقتصاد ایران را فلج کرده است و‏‎ ‎‏همۀ مخازن ما را در اختیار شرق و غرب ـ بخصوص امریکا قرار داده است. ما با این‏‎ ‎‏مبارزه کرده و هرگز اجازه نمی دهیم تا هستی ما را غارت کنند. ما در تمام زمینه های‏‎ ‎‏اقتصادی یک انقلاب واقعی خواهیم کرد. امر کشاورزی در حکومت ما از اولویت‏‎ ‎‏خاصی برخوردار است؛ برای اینکه شاه با اصلاحات ارضی امریکایی خود، کشاورزی‏‎ ‎‏ما را نابود کرد. در زمینۀ صنعت، با ایجاد صنایع مادر، از صنایع مونتاژ جلوگیری به عمل‏‎ ‎‏می آوریم. ایران کشوری مستقل است و دارای سیاستی مستقل.

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۷۱ - ۴۷۶

***

نوفل لوشاتو، ۱۳۵۷_ پیام به ملت ایران (توصیه های نه گانه)

اهم پیام:

به کسانی که در شورای سلطنتی غیرقانونی به عنوان عضویت داخل شده اند اخطار‏‎ ‎‏می کنم که این عمل، غیرقانونی و دخالت آنان در مقدرات کشور جرم است، و بی درنگ‏‎ ‎‏از این شورا کناره گیری کنند، و در صورت تخلف مسئول پیشامدها هستند

‏‏ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۷۷ - ۴۷۹

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع بازاریان تهران (اهمیت بازار ـ مراعات احکام اسلامی در بازار)

اهم بیانات:

‏‏ در همۀ قشرها اشخاصی که مخالف با مصالح عمومی مسلمین باشند و فعالیتهایشان بر‏‎ ‎‏این باشد که جیبهای خودشان را پر کنند، هست.

بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد. بازار باید احتراز کند از چیزهایی که مخالف‏‎ ‎‏دستورات اسلام است. و اقبال کند به آن چیزهایی که موافق دستورات اسلام است. از ربا‏‎ ‎‏بازار باید مُطهّر باشد. اگر در بین بازاریها اشخاصی باشند که خدای نخواسته ربا‏‎ ‎‏می خورند، خود بازاریها آنها را نصیحت کنند. مبادا یک همچو مرضی توسعه پیدا بکند‏‎ ‎‏و مملکت ما را به نابودی بکشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۵۲۵ - ۵۲۹

***

جماران، ۱۳۶۳_ اجازه نامه به آقای مهدی امام جمارانی (تصدی امور مربوط به ولی فقیه در اوقاف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۲۷

***

. انتهای پیام /*