وصیت اینجانب به ملت در حال و آتیه آن‏‎ ‎‏است که با اراده مصمم خود و تعهد خود به احکام اسلام و‏ ‏مصالح کشور در هر دوره از انتخابات وکلای دارای تعهد به‏‎ ‎‏اسلام و جمهوری اسلامی که غالبا بین متوسطین جامعه و‏‎ ‎‏محرومین می باشند و غیر منحرف از صراط مستقیم ـ به‏‎ ‎‏سوی غرب یا شرق ـ و بدون گرایش به مکتبهای انحرافی و‏‎ ‎‏اشخاص تحصیلکرده و مطلع بر مسائل روز و سیاستهای‏‎ ‎‏اسلامی، به مجلس بفرستند.‏

کتاب وصیتنامه سیاسی - الهی امام خمینی (س) - صفحات ۴۳ و ۴۴

. انتهای پیام /*