و شما افتخار کنید که، و همۀ ما که این روز را «روز زن» قرار داده اند و باید که‏‎ ‎‏مسئولیتش هم به عهده بگیرید. اگر شما پذیرفتید که روز بیستم جمادی الثانیه که روز تولد‏‎ ‎‏حضرت زهراست، پذیرفتید که روز زن باشد، این روز را پذیرفتید، این به عهدۀ شما‏‎ ‎‏خیلی مسائل را می آورد. اگر یک ملتی پذیرفت که فلان روز، روز جهاد است، این باید‏‎ ‎‏در آن روز مشغول مجاهده بشود. اگر کسی مشغول مجاهده نشد، این نپذیرفته است که‏‎ ‎‏آن روز، روز جهاد است. اگر یک وقت یک ملتی پذیرفت که امروز روز جنگ است،‏‎ ‎‏اگر کسی پذیرفت که روز جنگ است و تخلف کند، برخلاف وظیفۀ انسانی خودش‏‎ ‎‏عمل کرده. اگر شما زنها هم و زنهای ما هم همه، کشور ما همه، پذیرفتند که امروز روز زن‏‎ ‎‏است؛ یعنی روز تولد حضرت زهرا که آن کمال و آن وضعیت را دارد، پذیرفتید که روز‏‎ ‎‏زن است، به عهدۀ شما مسائل بزرگی ‏‏[‏‏خواهد آمد‏‏]‏‏؛ از قبیل مجاهده، که حضرت‏‎ ‎‏مجاهده داشته است، حضرت به اندازۀ خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته‏‎ ‎‏است، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه می کرده است حکومتهای وقت‏‎ ‎‏را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید که این روز، روز زن است؛ یعنی، روز تولد‏‎ ‎‏این حضرت روز زن است. زهد و تقوا و همۀ چیزهایی که داشته است و عفافی که او‏‎ ‎‏داشته است و همه چیز، شما باید اگر پذیرا شدید، آنها را تبعیت کنید و اگر تبعیت‏‎ ‎‏نکردید، بدانید که شما داخل در روز زن نیستید، هر کس نپذیرفت، این در روز زن وارد ‏نشده است و در این شرافت وارد نشده است.‏

صحیفه امام جلد بیستم - سخنرانی در جمع بانوان جامعة الزهراء (حضرت زهرا (س)، الگوی تمامی زنان)

. انتهای پیام /*