تمام مردم موظفند که در انتخابات حاضر باشند و تحت‏‎ ‎‏تأثیر هیچ کس قرار نگیرند. بعد از اینکه مشورت کردند که برای اسلام مفید است رأی‏‎ ‎‏دهند. اگر کسی مورد شک بود و یا اگر کسانی منحرف، خودشان را معرفی کردند، به آنها‏‎ ‎‏رأی ندهند. ما باید مجلسمان را نگه داریم و کاری کنیم که برای دولتی خوب اساس‏‎ ‎‏باشد. مردم اگر از من گِله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف کرده ام، به اسلام چه.‏‎ ‎‏مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادی را، نبودن تحت اسارت شرق و غرب رامی خواهند،‏‏همه در انتخابات شرکت کنند و در صحنه حاضر باشند. 

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۴۳ - ۲۴۴

. انتهای پیام /*