مامدار جامعۀ اسلامی کسی است که با برادرش عقیل، چنان رفتار می کند‏ تا هرگز درخواست تبعیض اقتصادی و اضافه کمک از بیت المال نکند. دخترش را که از بیت المال عاریۀ مضمونه گرفته، بازخواست می کند و می فرماید: اگر عاریۀ مضمونه نبود، تو اولین هاشمیه ای بودی که دستت قطع می شد!‏ ما چنین حاکمی و زمامداری می خواهیم. زمامداری که مجری قانون باشد، نه مجری هوسها و تمایلات خویش؛ افراد مردم را در برابر قانون مساوی بداند و آنها را دارای وظایف و حقوق اساسی متساوی؛ بین افراد امتیاز و تبعیض قائل نشود؛ خاندان خود و دیگری را به یک نظر نگاه کند. اگر پسرش دزدی کرد، دستش را قطع کند؛ برادر و خواهرش هروئین فروشی کردند، آنها را اعدام کند؛ نه اینکه عده ای را برای ده گرم هروئین بکشند و کسان آنها باند هروئین داشته باشند و خروارها هروئین وارد کنند!

کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (س) - بخش سوم: ولایت فقیه (فصل سوم :شرایط ولیّ امر مسلمین)

. انتهای پیام /*