نکته ای که در این ولادت (حضرت امیر المؤمنین) است اینکه ما باید پیرو یک‏‎ ‎‏چنین انسان کاملی باشیم که در همۀ ابعاد متخصصین برای ایشان تواضع می کنند. در هر‏‎ ‎‏بُعدی اگر کسی بخواهد مَثَل بزند، به ایشان مَثَل می زند. در بُعد زهد و علم، و در بُعد‏‎ ‎‏رحمت به مستضعفین و مستمندان. و در بُعد جنگ و شجاعت، و خلاصه در همۀ ابعاد به‏‎ ‎‏ایشان مَثَل زده می شود. و در حقیقت یک موجود هزار بُعدی است و ما باید تابع یک‏‎ ‎‏همچو فردی باشیم. هرچند که کسی نمی تواند حتی یک هزارم هم شبیه ایشان باشد لکن‏‎ ‎‏به آن اندازه ای که می توانیم باید از ایشان تبعیت کنیم؛ از تعهدی که به اسلام داشت و از‏‎ ‎‏اینکه همه چیزش را برای اسلام داد. و شما اگر تخصصی پیدا می کنید باید آن بُعد زهد و‏‎ ‎‏تعهد را در نظر داشته باشید، زیرا متخصص بدون تعهد اگر برای رژیمی ضرر نداشته‏‎ ‎‏باشد نفعی هم ندارد.

کتاب صحیفه امام  - جلد هفدهم - سخنرانی در جمع پرسنل یگان هوایی سپاه (حضرت امیر (ع)، الگویی همه جانبه)

. انتهای پیام /*