شما برای این عقبات هولناک توان فرسا چه فکری کرده و چه راه‏‎ ‎‏نجاتی یافته اید؟ چه وقت می خواهید در مقام اصلاح و تهذیب خود‏‎ ‎‏برآیید؟ شما که اکنون جوانید، نیروی جوانی دارید، بر قوای خود مسلط‏‎ ‎‏می باشید و هنوز ضعف جسمی بر شما چیره نشده است، اگر به فکر‏‎ ‎‏تزکیه و ساختن خویش نباشید، هنگام پیری که ضعف، سستی، رخوت و‏‎ ‎‏سردی بر جسم و جان شما چیره شد و نیروی اراده، تصمیم و مقاومت را‏‎ ‎‏از دست دادید و بار گناه و معصیت، قلب را سیاهتر ساخت، چگونه‏‎ ‎‏می توانید خود را بسازید و مهذب کنید؟ هر نفسی که می کشید، هر‏‎ ‎‏قدمی که بر می دارید و هر لحظه ای که از عمر شما می گذرد، اصلاح‏‎ ‎‏مشکلتر گردیده، ممکن است ظلمت و تباهی بیشتر شود. هر چه سن بالا‏‎ ‎‏رود، این امور منافی با سعادت انسان زیادتر شده، قدرت کمتر می گردد؛‏‎ ‎‏پس به پیری که رسیدید دیگر مشکل است موفق به تهذیب و کسب‏‎ ‎‏فضیلت و تقوا شوید؛ نمی توانید توبه کنید زیرا توبه با لفظ ‏أتوب الی اللهتحقق نمی یابد؛ بلکه ندامت و عزم بر ترک لازم است.‏ پشیمانی و عزم بر‏‎ ‎‏ترک گناه برای کسانی که پنجاه سال یا هفتاد سال غیبت و دروغ مرتکب‏‎ ‎‏شده، ریش خود را در گناه و معصیت سفید کرده اند، حاصل نمی شود.‏‎ ‎‏چنین کسانی تا پایان عمر مبتلایند.‏

کتاب جهاد اکبر یا مبارزه با نفس - قدم اول در تذهیب


. انتهای پیام /*