به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت‏‎ ‎‏می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال‏‎ ‎‏محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و‏‎ ‎‏خان خانی در رنج و زحمت بوده اند. و چه نیکو است که‏‎ ‎‏طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان‏‎ ‎‏مسکن و رفاه تهیه کنند. و مطمئن باشند که خیر دنیا و‏‎ ‎‏آخرت در آن است. و از انصاف به دور است که یکی‏‎ ‎‏بی خانمان و یکی دارای آپارتمانها باشد.‏

وصیتنامه سیاسی-الهی، صفحه ۸۳

. انتهای پیام /*