اینکه این بزرگوار را طول عمر داده خدای تبارک و تعالی برای یک همچو معنایی،‏‎ ‎‏ما از آن می فهمیم که در بشر کسی نبوده است دیگر، قابل یک همچو معنایی نبوده است،‏‎ ‎‏و بعد از انبیا که آنها هم بودند لکن موفق نشدند، کسی بعد از انبیا و اولیای بزرگ، پدران‏‎ ‎‏حضرت موعود، کسی نبوده است که بعد از این، اگر مهدی موعود هم مثل سایر اولیا به‏‎ ‎‏جوار رحمت حق می رفتند، دیگر در بشر کسی نبوده است که این اجرای عدالت را‏‎ ‎‏بکند، نمی توانسته و این یک موجودی است که ذخیره شده است برای یک همچو‏‎ ‎‏مطلبی، و لهذا به این معنا عید مولود حضرت صاحب ـ ارواحناله الفداء ـ بزرگترین عید‏‎ ‎‏برای مسلمین، است و بزرگترین عید برای بشر است نه برای مسلمین.‏

«صحیفه امام، جلد ۱۲، صفحه ۴۸۱»

. انتهای پیام /*