قم، ۱۳۴۳_ تلگراف تشکر از آقای حسن لاهوتی (تسلیت سالگرد قیام ۱۵ خرداد)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۳۱

***

نجف اشرف، ۱۳۵۴_ نامه به آقای سید مهدی علوی (اعلام دریافت مکتوب)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۶۱۹

***

نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه درباره تجلیل از استقامت و ایستادگی در برابر ستمکاران

اهم نامه:

ن از یاد جوانان غیوری که خود را فدای اسلام و هدفهای آن کردند، و‏‎ ‎‏از یاد عزیز شما که به ابدیت پیوست و در جوار لطف حق تعالی در ردیف فداکاران راه‏‎ ‎‏حق ثبت شد بیرون نمی روم. من از یاد شما و امثال شما که مردانه در مقابل ستمکاران‏‎ ‎‏ایستاده اید و مصیبتها را کوچک شمرده اید در مقابل هدف؛ خارج نمی شوم. من از‏‎ ‎‏دعای به آن مظلومان و به شما مجاهدان غافل نیستم. شماها در راه حق سوگمند شدید و با‏‎ ‎‏روح بزرگ با ناگواریها مواجه شده، اعصاب ظالمان را خرد کردید.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۰۰

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تدوین و تصویب قانون اساسی

اهم حکم:

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی‏

لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آیندۀ مملکت خویش را به دست‏‎ ‎‏گیرد و ثمرۀ انقلاب عظیم اسلامی خود را در همۀ روابط و نظامات اجتماعی به دست‏‎ ‎‏آورد و حقوق از دست رفتۀ خود را باز یابد، و عدالت اسلام را در همۀ شئون جامعه پیاده‏‎ ‎‏کند. از این رو طرح قانون اساسی را ـ که شورای طرحهای انقلاب، مشغول تدوین و‏‎ ‎‏تکمیل آن هستند ـ با سرعت تکمیل، و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه‏‎ ‎‏زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همۀ صاحبنظران و تمامی اقشار ملت ـ در‏‎ ‎‏مدت محدودی که تعیین می نمایید ـ پیشنهادها و نظرات خود را دربارۀ آن ابراز نمایند؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۸۲ - ۴۸۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده ها (توطئه علیه اسلام)

اهم بیانات:

دردها زیاد است، و زیادتر بود، و بحمدالله یک مقداری از آن رفع شد. آنهایی که‏‎ ‎‏برای ما دردهای عظیم پیش آوردند، آنهایی که به کشور ما خیانت کردند، آنهایی که به‏‎ ‎‏بانوان ما بیشتر ظلم کردند تا به مردها، آنها که بانوان را به طوری به آنها ظلم کردند و به‏‎ ‎‏صورت اینکه می خواهیم خدمت بکنیم آنها را به عقب راندند؛ به آنها ظلم زیاد شد، به‏‎ ‎‏مردها هم شد، به همۀ اقشار ظلم شد، بحمدالله دست آنها کوتاه شد و امیدوارم که این‏‎ ‎‏قشرهای ضعیفی که مثل حیوانات ضعیف زیر زمین می لولند و می خواهند ریشه های گلها‏‎ ‎‏را فاسد کنند، آنها هم ان شاءالله از بین بروند.

آنکه می خواست ملت ما، آنکه به او رأی داد ملت ما، «جمهوری اسلامی» بود.‏‎ ‎‏اسلام مورد نظر بود. الآن قشرهایی هستند که می خواهند اسلام را کنار بگذارند با نوشتن،‏‎ ‎‏با گفتن، با اجتماعات. این درد بزرگترین دردی است که الآن ملت ما به آن مبتلا هست؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۸۴ - ۴۸۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر (مفهوم «مستضعف» و «مستکبر»)

اهم بیانات:

مستکبرین یک معنای اعمی دارد؛ یک مصداقش همان اجانب هستند که تمام ملتها را‏‎ ‎‏ضعیف می شمرند و مورد تجاوز و تعدی قرار می دهند؛ یک مورد هم همین دولتهای‏ جائر، سلاطین ستمگر که ملتهای خودشان را ضعیف می شمرند و به آنها تعدی می کنند،‏‎ ‎‏دست تعدی به ملتها دراز می کنند. چنانچه در این پنجاه و چند سال شما مبتلا بودید و ما‏‎ ‎‏هم مبتلا بودیم و همه ملت مبتلا بودند. ملت را ضعیف می شمردند و ملت را از روی‏‎ ‎‏استکبار نظر می کردند و به ملت تعدی می کردند و تجاوز می کردند. آنها رفتند، و‏‎ ‎‏ان شاءالله برنمی گردند. امروز روزی است که خدای تبارک و تعالی به ما آزادی و‏‎ ‎‏استقلال مرحمت فرموده است، و ما را با این آزادی و استقلال امتحان می کند. ما را‏‎ ‎‏آزادی مرحمت فرموده است که ببیند در این آزادی ما چه می کنیم. ما مستقل شدیم و‏‎ ‎‏خداوند به ما این مرحمت را فرمود تا ما چه بکنیم: آیا ما هم از مستکبرین باشیم یا از‏‎ ‎‏مستضعفین؟ هر فرد، می شود که مستکبر باشد و می شود مستضعف باشد. اگر من به زیر‏‎ ‎‏دستهای خودم، ولو چهار نفر باشد، تعدی و تجاوز کردم و آنها را کوچک شمردم، بندۀ‏‎ ‎‏خدا را کوچک شمردم، من مستکبرم و او مستضعف؛ و مشمول همان معنایی است که‏‎ ‎‏مستکبرین و مستضعفین هستند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۸۸ – ۴۹۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع معلمان و دانشجویان تبریز و کاشان (مقاومت، رمز پیروزی)

اهم بیانات:

‏‏فَاستَقِم کَمَا أُمِرتَ و من تَابَ مَعَکَ‏‏؛‏‎ ‎‏استقامت کنید، این قیام را حفظ کنید. این تحول روحی که برای شما ملت حاصل شده‏‎ ‎‏است حفظ کنید. استقامت کنید، نگه دارید این تحول انسانی که بالاتر از تحولهای فعال‏‎ ‎‏خارجی است. این تحولی که شما را برای رسیدن به آمال مشتاق کرد که خون بدهید، این‏‎ ‎‏تحول انسانی که شما برای برادرانتان حاضرید جان بدهید و حاضرید مال بدهید و‏‎ ‎‏حاضرید وقت صرف کنید، این تحول مهم بود؛ این تحول بالاتر از اصل مبارزه بود.‏‎ ‎‏تحول نفسانی؛ تحول روحی؛ تحول انسانی؛ این تحول را حفظ کنید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۷، ص ۴۹۳ – ۴۹۴

***

جماران، ۱۳۵۹_ پیام به آقای لئونید برژنف (شصتمین سالگرد برقراری روابط سیاسی ایران و مسکو)

اهم پیام:

امید است به همان گونه که در پیام‏‎ ‎‏خود آرزو کرده اید احترام به حق حاکمیت ملتها و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله‏‎ ‎‏در امور دیگران پیوسته مورد توجه شما و سایر رهبران جهان باشد و روابط میان کشورها‏‎ ‎‏روابط دوستانه به معنای واقعی آن بوده و برقرار گردد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۳۴۲

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت (رسالت دانشگاه در جامعه)

اهم بیانات:

ما دانشگاهی می خواهیم که ما را از وابستگیها بیرون بیاورد؛ ما را مستقل کند، تمام‏‎ ‎‏کشور ما را مستقل کند و از وابستگیها خارج کند. ما متخصص می خواهیم و اسلام با‏‎ ‎‏تخصص موافق است. اسلام در رأس ادیانی است که از علم و تخصص تمجید کرده و‏‎ ‎‏مردم را دعوت کرده است، حتی دعوت کرده است که هر جا یافتید علم را، حتی از هر‏‎ ‎‏کافری یافتید، آن را بگیرید، اما باید بگیرید و در خدمت اسلام و کشور باشد، نه علم را‏‎ ‎‏بگیرید و بر ضد کشور خودتان استعمال کنید

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۳۵۷ - ۳۶۳

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان کرمان (حفظ وحدت و توجه به تکلیف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۶۰ - ۲۶۱

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی ائمه جمعه (مسائل مطروحه در نماز جمعه)

اهم بیانات:

اگر روزی از نظر زندگی از مردم عادی بالاتر رفتید بدانید که دیر یا زود‏‎ ‎‏مطرود می شوید؛ برای اینکه مردم می گویند ببینید آن وقت نداشتند که مثل مردم زندگی‏‎ ‎‏می کردند، امروز که دارند و دستشان می رسد از مردم فاصله گرفتند.

باید مردم را امر به تقوا کنید، امر به تقوا در‏‎ ‎‏خطبۀ اول واجب است و در خطبۀ دوم بنابر احتیاط واجب است. مسائل اخلاقی را به‏‎ ‎‏مردم بگویید و آنها را به داشتن اخلاق اسلامی ترغیب کنید. مطالب روز را برای مردم‏‎ ‎‏بگویید، آنچه در طول یک هفته در کشور اتفاق می افتد، آنها را برای مردم بگویید.‏‎ ‎‏مردم را در صحنه حاضرنگه دارید که آنچه انقلاب وایران را حفظ کرده حضور مردم در‏‎ ‎‏صحنه است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۵۲ - ۴۵۴

***

. انتهای پیام /*