تحصیل کمال و زاد آخرتْ طلب و جدّیّت می خواهد و هرچه‏‎ ‎‏مطلوب بزرگتر باشد جدّیّت در راه آن سزاوارتر است؛ البتّه معراج قرب الهی‏‎ ‎‏و مقام تقرّب جوار ربّ العزة با این حال سستی و فتور و سهل انگاری دست‏‎ ‎‏ندهد؛ مردانه باید قیام کرد تا به مطلوب رسید.

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز، ص:۱۵

. انتهای پیام /*