این زندگی زودگذر به ظاهر شیرین (بنا بر‏‎ ‎‏اینکه خیلی شیرین بگذرد) در مقابل عذاب غیرمتناهی چه ارزشی دارد؟‏‎ ‎‏عذاب اهل دنیا گاهی نامتناهی است. تازه اهل دنیا که خیال می کنند به‏‎ ‎‏دنیا دست یافته و از تمام مزایا و منافع آن بهره مندند، دچار غفلت و‏‎ ‎‏اشتباه می باشند هر کسی دنیا را از دریچۀ محیط و محل زیست خود‏‎ ‎‏می نگرد و خیال می کند دنیا همان است که او دارد. این عالم اجسام‏‎ ‎‏وسیعتر از آن است که بشر تصور کرده بر آن دست یافته، و آن را کشف و‏‎ ‎‏سیر می نماید.

جهاد اکبر یا مبارزه با نفس، قدم اول در تذهیب

. انتهای پیام /*