آن وقتی‏‎ ‎‏کلام تأثیر دارد که از قلب مهذّب و پاک بیرون بیاید، اگر چنانچه از قلب ناپاک بیرون بیاید‏‎ ‎‏و ازقلب شیطانی بیرون بیاید، به زبان شیطانی گفته بشود، این تأثیر نمی تواند بکند در قلب‏‎ ‎‏اشخاص. و اگر چنانچه قلب، قلب رحمانی شد، الهی شد، توجّه به خدا کرد، از خدا همه‏‎ ‎‏چیز را خواست، همه چیز را به دست او دانست، او می تواند که مردم را تهذیب کند. و این‏‎ ‎‏به عهدۀ علمای بلاد است در هر جا هستند،اندیشمندان بلاد است در هر جا هستند،‏‎ ‎‏مدرسین است، خبرگان است، هر جا هر کس هست. این تکلیف، ابتدائاً متوجه به‏‎ ‎‏اینهاست و همۀ مردم تکلیف دارند، لکن اینها خودشان را در این معرض قرار دادند.

صحیفه امام، ج۱۹ ،ص:۱۳۵

عکس نوشته تاثیر بیشتر کلام و زبان

. انتهای پیام /*