ما باید کوشش کنیم که این مطلب را به دنیا ثابت کنیم که‏‎ ‎‏مملکت ما یک مملکتی است که متحول شد از رژیم طاغوتی به رژیم اسلامی ـ انسانی و‏‎ ‎‏محتوایش، واقعش تغییر کرده، تحول واقعی فقط اسم نبود که ما بگوییم جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی. نه، ما می خواهیم تمام قواعد اسلامی همان طور که در صدر اسلام بوده است در‏‎ ‎‏ایران تحقق پیدا بکند و ما ارائه بدهیم به دنیا که اسلام این است؛ اسلامِ مترقی این است؛‏‎ ‎‏احکامِ مترقی اسلام این است. آنکه به حال مستمندان و ضعفا بیشتر عنایت دارد تا به‏‎ ‎‏حالِ دیگران، آنکه طرفدار مستضعفین است، آن رژیمی که می خواهد مستضعفین را از‏‎ ‎‏قید و بند آن گرفتاریها بیرون بیاورد، آن اسلام است. آنکه پیشش اصلاً مطرح نیست‏‎ ‎‏مرزنشینی و مرکزنشینی، بالانشینی و پایین نشینی پیشش مطرح نیست، اسلام است. آنکه‏‎ ‎‏وقتی حکومتش، رأسش مثل رسول الله ـ صلی الله علیه وآله و سلّم ـ وقتی که با اینکه‏‎ ‎‏رأس بود، با اینکه ادارۀ یک کشور می کرد، وقتی که می آمدند در یک مجلسی که‏‎ ‎‏نشسته بودند اصحاب حضرت و حضرت نشسته بودند، بالا و پایین معلوم نبود. می آمد‏‎ ‎‏و می گفت کدام یکیتان پیغمبر هستید؟ از باب اینکه دور می نشستند اصحابشان با‏‎ ‎‏خودشان، همه با هم دور هم می نشستند.

صحیفه امام، ج۹، ص:۵۰

. انتهای پیام /*