باید کوشش کنید تا طرز حکومت اسلام و رفتار حکام اسلامی را با ملتهای مسلمان به‏‎ ‎‏اطلاع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود که حکومت عدل و انصاف به جای این‏‎ ‎‏حکومتهای استعمارزده که اساس آن بر ظلم و چپاولی است، برقرار شود. اگر قشرهای‏‎ ‎‏جوان از هر طبقه که هستند ماهیت حکومت اسلام را که با کمال تأسف جز چند سالی در‏‎ ‎‏زمان پیغمبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و در حکومت بسیار کوتاه امیرالمؤمنین‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ جریان نداشت، بفهمند، اساس حکومتهای ظالمانۀ استعماری و مکتبهای‏‎ ‎‏منحرف کمونیستی و غیره، خود به خود برچیده می شود. این کاخهای مجلل‏‎ ‎‏آسمانخراش و آن کامجوییهای رویایی سلاطین جور و حکومتهای باطل که با دسترنج‏‎ ‎‏ملتها فراهم شده است، مردم را به سوی حزبهای منحرف می کشاند. اگر حکومت اسلام‏‎ ‎‏که رئیسش با رعیت یکسان و دارالحکومه اش مسجد روی خاکهای گرم و سلطانش با‏‎ ‎‏کفش و جامۀ کهنه حکومت می کند و ملت در پناه آن با آرامش و در سایۀ عدل زندگانی‏‎ ‎‏می کند، روی کار آید، اساس انحرافات چپ و راستی بر باد می رود.‏

باید کوشش کنید آنچه را از دست داده اید در طول مدت حکومتهای دست نشانده که‏‎ ‎‏مهمتر از همه استقلال روحی است که لازمه اش احساس حقارت در مقابل حکومتهای‏‎ ‎‏جور است، باز یابید. لازم است حوادثی که در ممالک اسلامی با دست عمال استعمار‏‎ ‎‏می گذرد بررسی دقیق کنید و بعد از تجزیه و تحلیل، ملتها را از نتایج فاسدۀ آنها مطلع‏‎ ‎‏نمایید. 

صحیفه امام، ج۲، ص:۳۴۶

. انتهای پیام /*