من در‏‎ ‎‏ملاقات های مکرر به دوستان روحانی این امر را گوشزد کرده ام که باید به صورتی حرکت‏‎ ‎‏کنید که متهم به طرفداری از فئودال ها و سرمایه دارها نشوید. در بیش از بیست سال پیش‏‎ ‎‏خیلی از افراد بزرگواری که در رده های بالای این حکومت بودند و به خیل شهدای‏‎ ‎‏عزیزمان پیوستند و یا فعلاً می باشند از منافقین با عناوین انقلابیون صدر اسلام و یا‏‎ ‎‏انقلابیون حافظ قرآن و نهج البلاغه به نیکی یاد می کردند و پیغام های مکرر می دادند که‏‎ ‎‏اینجانب آنان را تأیید کنم باید صریحاً بگویم از افرادی که امروز دایۀ مهربان تر از مادر‏‎ ‎‏شده اند و شعار عمل به رسالۀ عملیه را سر داده اند و مانند منافقین می خواهند از‏‎ ‎‏روحانیون به نفع مقاصد خود استفاده کنند پرهیز کنید. منافقین و این گروه، دو روی یک‏‎ ‎‏سکه اند. امروز خطر هدم اسلام در جهان بسیار قوی است. بدون جذب جوانان دلسوختۀ‏‎ ‎‏حوزه ها و دانشگاه ها و بازارها و خیابان ها نمی شود اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله و سلم ـ را در جهان مستضعفان و پابرهنگان پی ریزی کرد. 

صحیفه امام، ج۲۱، ص:۶۸۴

. انتهای پیام /*