من عقیده ام است بهترین دعا از برای امثال رئیس جمهوری امریکا و نوکرهای او‏‎ ‎‏مثل صدام، بهترین دعا ها این است که خدا مرگشان بدهد، این دعا برای آنهاست. اگر‏‎ ‎‏می خواهید نفرین کنید بگویید خدا حفظشان کند؛ برای اینکه هر روزی که بر امثال اینها‏‎ ‎‏می گذرد، جهنمشان بدتر می شود. جهنم مراتبش مثل خود مراتب انسان لا یتناهاست. هر‏‎ ‎‏روزی که بر اهل معصیت بگذرد، جهنمشان بدتر و داغتر می شود. پس دعای برای اینها‏‎ ‎‏اگر بخواهید بکنید این است که خداوند این ها را مرگ بدهد تا اینکه این جهنم به آن‏‎ ‎‏سختی نباشد بر ایشان. و خداوند ان شاءالله ، ما را هم بیدار کند، متوجه کند، متوجه کند که‏‎ ‎‏ما چند روزی بیشتر نیستیم. 

صحیفه امام، ج۲۱، ص:۴۷

. انتهای پیام /*