ارزش اعمال به معنویات اعمال است. خواهرهای ما که در‏‎ ‎‏عصر نهضت شرکت داشتند ارزش اعمال آنها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها آنها با‏‎ ‎‏پرده های عفاف بیرون آمدند و با پردۀ عفاف با مردان هم صدا شدند و پیروزی را‏‎ ‎‏تحصیل کردند و حالا هم با قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند برای مستمندان‏‎ ‎‏دادند این ارزش دارد  متمکنین اگر میلیونها بدهند به قدر ارزش این نیست.

«صحیفه امام، جلد ۷، صفحه ۳۴۲»

. انتهای پیام /*