این جامعه های حقوق بشر در خدمت ابرقدرت ها هستند با اسم «حقوق بشر»؛ این‏‎ ‎‏جامعه هایی که برای حقوق بشر فریاد می زنند می خواهند حقوق بشر پایمال بشود، این‏‎ ‎‏روزنامه نویس ها و مطبوعاتی که به اسم بشردوستی انتشار این اکاذیب را می کنند، این ها در‏‎ ‎‏خدمت ابرقدرت ها هستند، این ها حقوق بشر را پایمال می کنند.‏

صحیفه امام، ج۷، ص:۱۱۱

. انتهای پیام /*