این اشخاصی که خیال کردند که یک کودتایی بکنیم و یک چند نفر را بکشیم و یک مثلاً‏‎ ‎‏جاهایی را بکوبیم اینها خیال می کنند که یک جاست مرکز، یک محله است مرکز یا چند‏‎ ‎‏محله است مرکز اگر فرض کنیم آن محل، آن محل کوبیده بشود همان طور که در‏‎ ‎‏کودتاهای دیگر وقتی آن رأس را می کوبیدند دیگر، دیگران کم کار داشتند یا کار‏‎ ‎‏نداشتند حالا هم اینطوری است. حالا همۀ خانه ها مرکز است. همۀ افراد ملت ما سپاه‏‎ ‎‏اسلام هستند.

«صحیفه امام، جلد ۱۳، صفحه ۲۶»

. انتهای پیام /*