ما بین راه هستیم و‏‎ ‎‏نتوانستیم تا حالا آن که می خواهیم متحقق کنیم و تا همین مقداری هم که آمدیم، ملتها‏‎ ‎‏متوجه شدند به ما، ملتها بیدار شدند و بیدارتر می شوند. خود ما متوجه باشیم که کارهایی‏‎ ‎‏انجام بدهیم و طریقه هایی را انتخاب کنیم که به طور سلامت با هم برخورد کنیم. اگر هم‏‎ ‎‏اشکال داریم، مثل اشکال طلبه های مدرسه با هم رفتار کنیم، دوستند با هم. خوب!‏‎ ‎‏آقایانی که بسیاریشان اهل مدرسه اند، دوست اند، رفیق اند، برادرند، سر یک مبحثی داد‏‎ ‎‏و قال هم با هم می کنند، بعد از اینکه مباحثه تمام شد، با هم می نشینند چای می خورند و‏‎ ‎‏دوستی می کنند. شما با هم دشمنی ندارید. شما همه یک مقصد دارید و آن این است که‏‎ ‎‏به آن چیزی که اسلام فرموده است برسید. امید است که برسید ان شاءالله . وقتی مقصد‏‎ ‎‏واحد باشد و مقصود همه یک مطلب باشد و آن اسلام، باید فکر بکنید که اگر یک‏‎ ‎‏صحبتی بر خلاف باشد که یک وقت خدای نخواسته به حیثیت جمهوری اسلامی صدمه‏‎ ‎‏بزند، از آن جلوگیری کنید، خودتان را بازدارید از او. در عین حالی که در همه جا باید‏‎ ‎‏مناقشه باشد، لکن مناقشات طلبگی، مناقشات علمی. در محضر علمای بزرگ هم مثل‏‎ ‎‏میرزای شیرازی که دو تا درس ـ از قراری که برای من نقل کردند ـ دو تا درس ایشان‏‎ ‎‏می گفتند و پنج ساعت هم طول می کشید، همه داد و قالها بوده است، اما مخاصمه نبوده،‏‎ ‎‏مباحثه بوده. یک وقت مخاصمه هست، این طرف می خواهد او را بکوبد، آن طرف‏‎ ‎‏می خواهد او را بکوبد، این، نه راه اسلام است، نه مقصد اسلامی می تواند داشته باشد،‏‎ ‎‏مقصد اسلامی نمی شود. یک وقت مباحثه است و مطلب را گفتن است و صحبت کردن،‏‎ ‎‏این البته باید باشد. باید معایب را گفت، باید دنبال مطلب رفت، باید نقایص را گفت، لکن‏‎ ‎‏روی هم رفته ما باید همه امور را بسنجیم، یعنی، وضع امروزی ما با دنیا و گرفتاری ما در‏‎ ‎‏دنیا و در کشور خودمان. با این وضع ما باید برخورد بکنیم، یعنی، با این دید که مسائل را‏‎ ‎‏روی هم بریزیم و جنبه های مخالف و موافقش را با هم جمع بکنیم و درست تأمل بکنیم‏‎ ‎‏و تعمق بکنیم و آن وقت وارد کار بشویم. ‏

صحیفه امام، ج۱۹، ص:۱۰

. انتهای پیام /*