همه می دانیم که سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام، بعد از توده های مردم‏‎ ‎‏در دست طبقۀ تحصیلکرده است، و هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این‏‎ ‎‏قشر است. کشور ما در دهه های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده است از دست‏‎ ‎‏خائنین این قشر بوده است. وابستگی به شرق و غرب توسط غربزدگان و شرقزدگان و به‏‎ ‎‏اصطلاح روشنفکران که از دانشگاهها برخاسته اند ولی چارچوب فکریشان در مدارس‏‎ ‎‏ابتدایی و متوسطه درست شده است، به فرهنگ، دین و کشورمان صدمه های بیشمار‏‎ ‎‏زده اند؛ چرا که این افراد برای تکمیل وابستگی به شرق و غرب و اخیراً امریکا هر کاری‏‎ ‎‏که توانسته اند به نفع آنان انجام دهند دادند. چون درس خوانده بودند با کوله بار غربزدگی‏‎ ‎‏و شرقزدگی چون دزدانی که با چراغ آیند، برای اربابان و کعبه های آمالشان گزیده تر‏‎ ‎‏کالاها را انتخاب کردند. گرچه ما مسئول آنچه در آن روزگاران بر ملتمان رفته است‏‎ ‎‏نیستیم، لکن امروز رئیس جمهور و دولت و مجلس شورای اسلامی و تمامی متصدیان‏‎ ‎‏امور تربیتی در مقابل خداوند قادر و توده های ملت مستضعف مسئول هستیم. ‏کُلُّکُمْ راعٍ وَ‎ ‎کُلُّکُمْ مَسئول و باید بدانیم که از مسئولیتهای بسیار بزرگ، مسئولیت دینی و ملی است،‏‎ ‎‏مسئولیت در مقابل مستضعفان و مظلومان است، و بالاخره مسئولیت در پیشگاه خالق و‏‎ ‎‏خلق، آن هم در طول تاریخ آینده.‏

صحیفه امام، ج۱۷، ص:۳

. انتهای پیام /*