بدبختی و خوشبختی ملتها بسته به اموری است که یکی از مهمات آن صلاحیت‏‎ ‎‏داشتن هیأت حاکمه است. اگر چنانچه هیأت حاکمه، کسانی که مقدرات یک کشور در‏‎ ‎‏دست آنهاست، اینها فاسد باشند، مملکت را به فساد می کشند؛ همۀ بُعدهای مملکت را‏‎ ‎‏رو به نیستی و فساد می برند. شما ملاحظه می فرمایید که در این پنجاه سالی که ما بودیم و‏‎ ‎‏دیدیم که آنکه در رأس واقع شده بوده است ولو به غیر حق، فاسد بوده است و دنبال او‏‎ ‎‏مجالسی که در ایران بوده است اکثراً افراد غیر صالح در آن بودند؛ در اوایل امر، خوب‏‎ ‎‏عده ای هم صالح بودند لکن در اقلیت بودند؛ دنبال او دولتها، که باید مقدرات کشور را‏‎ ‎‏دست بگیرند، غیرصالح بودند؛ و دنبال آن آنهایی که در رأس ادارات بودند و مقدرات‏‎ ‎‏یک اداره را در دست داشتند، آنها هم اکثراً غیرصالح بودند. از این غیرصالحها نمی شود‏‎ ‎‏یک مملکت صالح و یک کشور صحیح ایجاد کرد.‏

صحیفه امام، ج۵، ص:۳۱۴

. انتهای پیام /*