شما دلگرم باشید به اینکه اتکای به خدا دارید و آن کس‏‎ ‎‏که اتکا به خدا دارد منصور است. خداوند وعدۀ نصرت به شما داده است مادامی که شما‏‎ ‎‏هم نصرت خدا را بکنید و نصرت خدا به نصرت دین خدا و نصرت بندگان مؤمن‏‎ ‎‏خداست. شما به این عهد باقی باشید و خدای تبارک و تعالی عهد خود را عمل خواهد‏‎ ‎‏کرد.

صحیفه امام، ج۱۶، ص۱۸

. انتهای پیام /*