مردم ایران باید بدانند که حتی فکر کودتا در مغز احدی امکان ندارد وارد شود.‏‎ ‎‏زیرا به محض اینکه این خیال در سرش بیاید اول خودش نابود می شود. مگر ملت ما‏‎ ‎‏خواب است؟ کودتا مقدماتی می خواهد که یکی از آنها خواب بودن ملت است، و دیگر‏‎ ‎‏اینکه ارتشی می خواهد که آلت دست باشد، نه ارتش ایران که اکثریت قریب به اتفاقش‏‎ ‎‏همراه و همدل ملت است.

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۳۰۳

. انتهای پیام /*