این خون سیدالشهداست که خونهای همۀ ملتهای اسلامی را به جوش می آورد و این‏‎ ‎‏دسته جات عزیز عاشوراست که مردم را به هیجان می آورد و برای اسلام و برای حفظ‏‎ ‎‏مقاصد اسلامی مهیا می کند
صحیفه امام ج ۱۵ ص۳۳۱

. انتهای پیام /*