در این محیط باید به حسب فرهنگ الهی اسلامی، در مقابل این توطئه های‏‎ ‎‏دامنه دار استقامت کرد و از این فرصت الهی که به دست آمده است نویسندگان متعهد‏‎ ‎‏و گویندگان و هنرمندان استفاده کرده و به مدد روحانیون آشنا به فقه اسلام و قرآن کریم،‏‎ ‎‏احکام الهی را ـ که برای همۀ قرون است ـ با اجتهاد صحیح از قرآن کریم، سنت‏‎ ‎‏نبی اکرم(ص) و اخبار سرشار از معارف الهی و فقه سنتی استخراج کرد و به عالم عرضه‏‎ ‎‏داشت.

صحیفه امام جلد ۲۰ ص ۴۴۱

. انتهای پیام /*